ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σε συνέχεια της ανωτέρω 8 απόφασης, προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που θα διενεργηθεί στις 16/05/2016 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (κεντρικό κτίριο
ΠΕ Αργολίδας, Β είσοδος, Β όροφος), για τη δημοτική κοινότητα Ασκληπιείου του
Δήμου Επιδαύρου με ανώτατη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο 0,072€ και
προϋπολογισμό 36.463,50€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την
υπ.αριθ. 375/2016 διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι είναι: 1)Εγγύηση Συμμετοχής αξίας 729,27€
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1.1 της διακήρυξης 375/2016, 2)Υπεύθυνη δήλωση
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1.2 της διακήρυξης, 3)Παραστατικό εκπροσώπησης
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1.3 της διακήρυξης, 4)Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού
προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1.4 της διακήρυξης, 5)Τεχνική προσφορά
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης και 6)Οικονομική προσφορά.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις που προκύπτουν από τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα
φέρουν φυσική υπογραφή (όχι ψηφιακή) με ημερομηνία εντός των τελευταίων 30
ημερολογιακών ημερών προ της ημερομηνίας διαπραγμάτευσης.
Οι προσφορές θα υποβληθούν με αίτηση σε σφραγισμένο φάκελο, η οποία θα
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ
Αργολίδας μέχρι την Δευτέρα 16/05/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε την Πρόσκληση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top