Search
Close this search box.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Χρόνος ανάγνωσης:

Δείτε το αρχείο εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

   

Τρίπολη

 

Αριθμ. Πρωτ.:

 

 

 

 

17-05-2018

 

130764/31665

Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29, όροφος 1ος, Τ.Κ.: 22131

Πληροφορίες: Κακλέα Παναγιώτα

Τηλέφωνο: 2713-611602

e-mail: kaklea@arcadia.gr

   

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή προσφορών για την παροχή των υπηρεσιών της ηχητικής κάλυψης και ηχογράφησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν. 4270/14 ” Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις” ( ΦΕΚ Α’ 143) όπως ισχύει.

β. Του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α 2010.”

γ. Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ Α’ 145)» και της 2/100018/0026/30-12-2016 απόφασης Υπουργείου Οικονομικών.

δ. Του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ε. Του Π.Δ. 131/2010 “Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου” (ΦΕΚ Α’ 224) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 1. Την υπ’ αριθμ. 39/28-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) στην Οικονομική Επιτροπή.
 2. Την υπ’ αριθμ 35415/7398/07-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλος του Π.Σ. Πελοποννήσου (ΦΕΚ 624/τ.Β΄/01-03-2017).
 3. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης, είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
 4. Την υπ’ αριθμ. 982/2018 Απόφαση Έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6Φ7Π7Λ1-9ΦΙ
 5. Την υπ’ αριθμ. 1898/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 18REQ003113768
 6. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η ηχητική κάλυψη και ηχογράφηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

 

Τους όποιους ενδιαφερόμενους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών της ηχητικής κάλυψης και ηχογράφησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού #24.800,00# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κάτωθι:

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Η διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ της αναθετούσης αρχής και του αναδόχου, συμφωνείται ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μηνών με τους ίδιους όρους και εντός του προαναφερομένου συνολικού ποσού δαπάνης, εφόσον η παράταση αυτή ζητηθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί το συμβατικό ποσό, ήτοι τα #24.800,00# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% πριν την ανωτέρω διάρκεια, η σύμβαση θεωρείται λήξασα.

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά δίμηνο από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

 1. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής.
 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 3. Βεβαίωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον αριθμό των συνεδριάσεων και τις συνολικές ώρες συνεδρίασης.

 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

 

Κατά την πληρωμή θα γίνονται οι παρακάτω κρατήσεις:

 

α. Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β’).

β. Κράτηση φόρου εισοδήματος 8%.

γ. Κράτηση 0,06% και επ’ αυτού 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου βάσει του Ν. 4412/2016.

Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται κατά την πληρωμή και αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς.

 

Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. – Κ.Α.Ε. 02.01.072.0879.0001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Π.Ε. Αρκαδίας οικ. έτους 2018, για την πραγματοποίησή της δαπάνης και την πληρωμή του δικαιούχου.

 

 1. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί, η αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει έγγραφο προς τον ανάδοχο για τη συμμόρφωσή του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα την σύμβαση χωρίς καμιά υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εκτός του ποσού που αναλογεί στον ανάδοχο για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες προς την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει το έργο σε άλλο ανάδοχο.

Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση κηρύξεως του αναδόχου σε κατάσταση πτώχευσης ή παύσεων των πληρωμών του.

β. σε περίπτωση που ο ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής

γ. σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης απόφασης κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικής δραστηριότητας & συμμετοχής/εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, συντάσσουν και υποβάλλουν την Προσφορά τους τηρώντας υποχρεωτικά τα κάτωθι:

 

Α. Οι προσφορές πρέπει:

 

 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.

 να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο.

 

Β. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει απαραίτητα είναι σφραγισμένος και να γράφει ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις :

 

1) Τα στοιχεία του υποψηφίου (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

2) Τα στοιχεία του παραλήπτη:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου

ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΚ 22100

Τηλ. 2713-611602, 2713-611601

 

3) “ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ” με κεφαλαία γράμματα

4) H λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα

5) Την ένδειξη:

 

 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ.  130764/31665/17-05-2018

 

«για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και ηχογράφησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

 

Προθεσμία Υποβολής:  29 Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

 

 

Γ. Εντός του φακέλου Προσφοράς, πρέπει να περιέχονται υποχρεωτικά:

 

1) Συμπληρωμένο το συνημμένο Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, στο οποίο θα αναγράφονται οι τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,για κάθε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας.

2) Βεβαίωση έναρξης εργασιών, όπου θα αναφέρονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κωδικούς δραστηριότητας συναφείς με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η μη ύπαρξη τέτοιων κωδικών δραστηριότητας, αποτελεί αιτία απόρριψης φακέλου.

3) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, από την οποία θα προκύπτει ότι:

 • αναλαμβάνει να παρέχει την ηχητική κάλυψη και ηχογράφηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για το οποίο κάνει προσφορά.
 • θα τηρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, με βάση το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.

 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια την 29η Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών (28ης Οκτωβρίου 29, 1ος όροφος, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131)

 

Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα (η σφραγίδα ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη).

 

Στη συνέχεια αναδεικνύεται ο προσωρινός μειοδότης, ο οποίος καλείται να προσκομίσει στην ίδια υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών:

 1. τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως αποδεικτικό έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. ή το Taxisnet για ατομικές επιχειρήσεις, καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε. κλπ.)
 2. ποινικά μητρώα για τους υπόχρεους αναλόγως της νομικής μορφής
 3. φορολογική ενημερότητα
 4. ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε φορέα στον οποίο υποχρεούται καταβολής ασφαλιστικών εισφορών με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή αποκλεισμού (παρ.1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Ν.4412/2016).

 

Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής δραστηριότητας & συμμετοχής/εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα αξιολογούνται και, εφόσον είναι πλήρη και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται (με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου) σε ανάδοχο. Στην αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία ακολουθείται για τον προσφέροντα με την αμέσως χαμηλότερη τιμή κ.ο.κ.

 

 1. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, μέχρι την 29η Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα κάτωθι στοιχεία:

 

•       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

•       Πρωτόκολλο Κεντρικής Γραμματείας

•       Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου

•       ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΚ 22100

•       Τηλ. 2713-611602, 2713-611601

 

 

Πληροφορίες για την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στα τηλ. 2173-611602 και 2713-611601 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 
 
 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 Ηχητική κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου με σαράντα δύο (42) μικρόφωνα
2 Ηχογράφηση των συνεδριάσεων σε ηλεκτρονική μορφή και σε κασέτα μαγνητοφώνου
3 Βίντεο-προτζέκτορας 5.500 Ansilumen και οθόνη 3×2.5m
4 Laptop και D.V.D.

 

 

 

 • Η προσφορά θα αφορά τετράωρη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 • Για κάθε επιπλέον ώρα συνεδρίασης θα προσφερθεί ξεχωριστή τιμή ανά ώρα.
 • Θα προσφερθεί ξεχωριστή τιμή για ματαίωση-μη πραγματοποίηση συνεδρίασης, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας ή άλλου έκτακτου γεγονότος.
 • Στις περιπτώσεις που η συνεδρίαση ολοκληρώνεται μετά το ημίωρο, η χρέωση θα αφορά ολόκληρη την ώρα, ενώ στις περιπτώσεις που η συνεδρίαση ολοκληρώνεται πριν το ημίωρο δεν θα υπάρχει χρέωση της ώρας (π.χ. εφόσον μια συνεδρίαση έχει διάρκεια 3 ώρες και 46 λεπτά θα υπάρχει χρέωση 4 ωρών, ενώ εάν μια συνεδρίαση έχει διάρκεια 3 ώρες και 17 λεπτά θα υπάρχει χρέωση 3 ωρών).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΑΦΜ:  
ΔΟΥ:  
Τηλ.:  
e-mail:  

 

 

Προς

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 2713-611602

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

 

Για την παροχή των υπηρεσιών της ηχητικής κάλυψης και ηχογράφησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σας υποβάλλουμε την Οικονομική Προσφορά μας, ως κάτωθι:

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ

24%

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

1 4ωρη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου      
2 Κόστος επιπλέον ώρας συνεδρίασης      
3 Ματαίωση συνεδρίασης      

 

 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

(σφραγίδα – υπογραφή)

 

 

 

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top