Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (για εργασία 9.000,00 ευρώ και για υλικά 5.000,00 ευρώ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς σε ευρώ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, μέχρι την 10-11-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται δεκτές.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την ίδια μέρα, ήτοι 10-11-16, αμέσως μετά το πέρας της ανωτέρω καθορισμένης ώρας στα γραφεία της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15 – Διοικητήριο, 4ος όροφος – Αίθουσα Π. Φωτέας).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης εδώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top