Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – μετακόμισης του συνόλου του πάγιου εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Μεσσηνίας για τη μεταστέγασή της από το κτίριο επί της οδού Σαλαμίνος 8 στην πόλη της Καλαμάτας, στο κτίριο επί της οδού Ψαρών 15 (Διοικητήριο)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Π.Ε. Μεσσηνίας ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις υπηρεσίες μεταφοράς – μετακόμισης του συνόλου του πάγιου εξοπλισμού και αρχειακού υλικού της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Μεσσηνίας για τη μεταστέγασή της από το κτίριο όπου στεγάζεται (Σαλαμίνος 8, Καλαμάτα ) σε κτίριο επί της οδού Ψαρών 15 στην πόλη της Καλαμάτας (Διοικητήριο), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμού της παρούσας ανέρχεται σε 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, μέχρι την 19-06-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας, δε θα γίνονται δεκτές.

Ακολουθούν το αρχείο της Πρόσκλησης και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της Πρόσκλησης
Πατήστε εδώ για να δείτε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top