Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών Αποθήκευσης και Διανομής  για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μεσσηνίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου / Π.Ε. Μεσσηνίας

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει υπηρεσίες Αποθήκευσης ή/και  Διανομής  για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο ( 2 ) Τμήματα, για κάθε ένα από τα οποία μπορεί να δοθεί ξεχωριστή προσφορά ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΜΕ Φ.Π.Α.

1

Υπηρεσίες Παραλαβής – Εκφόρτωσης και Αποθήκευσης ξηρού και ψυχρού φορτίου.

10.540,00 €

2 Υπηρεσίες διανομής  με φορτηγά μεταφοράς ξηρού φορτίου και με

φορτηγά ψυγεία.

12.524,00 €

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε τμήμα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, μέχρι την 13-09-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ.  Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας, δε θα γίνονται δεκτές.

Ακολουθούν το αρχείο της Πρόσκλησης καθώς και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για κάθε τμήμα  σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).

Πρόσκληση

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για το τμήμα 1

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για το τμήμα 2

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top