Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική συντήρηση των πυροσβεστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας καθώς και για την προμήθεια 11 νέων φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως για τα οχήματα ιδιοκτησίας της

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την περιοδική συντήρηση των πυροσβεστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και την προμήθεια 11 νέων φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως για τα οχήματα ιδιοκτησίας της, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.220,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν (αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά) έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 4ος όροφος, Ψαρών 15 – Διοικητήριο, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24131, μέχρι τις 7.12.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.
Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top