Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ & μελανιών) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ & μελανιών) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται σε 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανωτέρω προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, μέχρι την 17-08-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top