Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Logistics (αποθήκευσης και διανομής προϊόντων) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μεσσηνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Logistics (αποθήκευσης και διανομής ειδών) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται σε 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανωτέρω προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, μέχρι την 20-08-18 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ.
Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης εδώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top