Πρόσκληση σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  15/  01/2019, ημέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα  11:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  11/01/2019

                           Αρ. Πρωτ : 7058/1752

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  15/  01/2019, ημέρα     ΤΡΙΤΗ και ώρα  11:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.                                    ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10217/103  Αποδοχή ή μη γνωμοδότηση περί ασκήσεως αίτηση αναίρεσης κατά της  με αριθμό Α386/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.                                     2021/341 Έγκριση δαπάνης για την

αποζημίωση μίσθωσης μηχανημάτων

που μισθώθηκαν για καθαρισμούς

χειμάρρων ,

ρεμμάτων περιοχής Μύλων,

Κιβερίου, Σπηλιωτάκη και

Βελανιδιά επαρχίας Άργους.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.                                     2026/345 Έγκριση δαπάνης για την

αποζημίωση μίσθωσης μηχανημάτων

που μισθώθηκαν για τον καθαρισμό

στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην επαρχία Ερμιονίδας.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.                                    2022/342 Έγκριση δαπάνης για την

αποζημίωση μίσθωσης μηχανημάτων

που μισθώθηκαν για καθαρισμούς

χειμάρρων ,

ρεμμάτων περιοχής Μύλων  και

Δάφνης επαρχίας Άργους.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.                                     2023/343 Έγκριση δαπάνης για την

αποζημίωση μίσθωσης μηχανημάτων

που μισθώθηκαν για τον

καθαρισμό του χειμάρρου

Ξαμβριού επαρχίας Άργους.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.                                    2024/344 Έγκριση δαπάνης για την

αποζημίωση μίσθωσης μηχανημάτων

που μισθώθηκαν για καθαρισμούς

χειμάρρων ,

ρεμμάτων στην  επαρχία Ναυπλίας..

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.                                     45763/1043 Έγκριση διάθεσης πίστωσης  και

δαπάνης για την καταβολή

ασφαλιστικών εισφορών

ωφελουμένων διαφόρων

ειδικοτήτων στα πλαίσια

προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

χαρακτήρα σε βάρος των πιστώσεων του π/υ οικ. έτους 2019.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

8.                                    5947/1077 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη συνδιοργάνωση του 18ου Αγώνα Δρόμου Αργολικού Κόλπου στις 17/2/2019.

 

9.                                     9185/1538 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη συνδιοργάνωση της 3ης Γιορτής Παραδοσιακής Τηγανίτας Θερμησίας στις 27/1/2019.

 

10.                                ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8451/1398 Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων ΑμεΑ από και προς το «Ευθύμειο Κέντρο» έως τις 31/07/2019 και ορισμός προσωρινού αναδόχου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

11.                                    1317/127 Έγκριση διάθεσης πίστωσης  και

Δαπάνης :α)για την πληρωμή εκκρεμών υποχρεώσεων οικ. έτους 2018 και β) για την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων οικ. έτους 2019.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

12.                                  360609/71155 Έγκριση όρων Διακήρυξης ,

Τευχών Δημοπράτησης ,

Δημοπράτηση και συγκρότηση

επιτροπής διαγωνισμού του

έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ –

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Ε.Ο. Νο 7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ –

ΑΡΓΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-

ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ-ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ’

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

13.                                  2974/389 Έγκριση όρων Διακήρυξης ,

Τευχών Δημοπράτησης ,

Δημοπράτηση και συγκρότηση

επιτροπής διαγωνισμού του

έργου : «

ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΥ ΚΙΑΤΟ –

ΣΟΥΛΙ- ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΓΚΟΥΡΑ»

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

14.                                  360782/71183 Έγκριση Πρακτικού 2

ελέγχου δικαιολογητικών

προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης ) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: ‘

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

15.                                  325251/62213 Έγκριση Παράτασης

σύμβασης παραχώρησης μηχανημάτων έργου προς χρήση στο Δήμο Κορινθίων.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

16.                                ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

1599 Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας C.L. Cleaning. Group- X. Λαγογιάννη που υπεβλήθη στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 6/2018 Διακήρυξης Ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

17.                                   1068 Έγκριση του 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη μειδότη του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΑΓ. ΝΙΚΩΝ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18.                                  78390 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 3317/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

19.                                ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1495/436  

 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ» 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

20.                                7669/1879 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΘΑΡΙ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΔΩΝΑ»

με συστημικό κωδικό 73948

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

21.                                ΕΔΡΑΣ 3381/864 Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του εγγειοβελτιωτικού έργου «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

22.                                 3315/853 Έγκριση παράτασης  προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου:

«ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Χ.Θ. 2+480 έως Χ.Θ. 10+160)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

23.                                 3056/782 Ορισμός Πιστοποιημένου Εκτιμητή για υλοποίηση της απαλλοτρίωσης και επίταξης για το έργο: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ»

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

24.                                8705/83 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο της 05/02/2019.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

25.                                 8402/79 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου να προβεί στην έκδοση παραχωρητηρίου στους νόμιμους κληρονόμους και στην διευκρίνηση των νομιμοποιητικών εγγράφων που θα πρέπει να ζητηθούν από την υπηρεσία προκειμένου να προβεί στην παραχώρηση του εν λόγω ακινήτου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

26.                                7255/73 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο της 05/02/2019.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

27.                                 4850/1175 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.

ΔΑΟΚ

28.                                 

8993/2227

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, εργαλείων, υλικών κλπ, και την παροχή υπηρεσιών, προς επισκευή βλαβών των αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου (ΜΕ), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

29.                                 9976/2415 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Διεθνή Έκθεση Fruitlogistica 2019, που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο από 6 έως 8 Φεβρουαρίου 2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top