Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου    Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

                           Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  19/10/2018

                      Αρ. Πρωτ : 276212/66126

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  25/10/2018, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  11:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.                                                       ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 279281/43238 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4 ΕΠ.ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ)

» Εκτιμώμενης Αξίας 742.200,00€ (με Φ.Π.Α)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.                                                         270484/41783 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: Αποκατάσταση τεχνικών Επ. Άργους» Εκτιμώμενης Αξίας 250.000,00€ (με Φ.Π.Α)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.                                                     0   273846/42330 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την «7η ΓΙΟΡΤΗ Ελαιολάδου & Ελιάς»  στο Κρανίδι στις  4  Νοεμβρίου 2018.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

4.                                                         274993/42531 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τον έλεγχο γνησιότητας ενός (1) τίτλου σπουδών από το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

5.                                                         269775/41654 Έγκριση μερικής τροποποίησης της αρ. 2414/2018 απόφασης της Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

6.                                                         277170/42869 Έγκριση επικαιροποίησης της αριθ. 1951/2017 απόφασης της Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7.                                                         276820/42830 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την εξαγορά μετοχών της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ από την Ένωση Αγροτών Συνεταίρων Αργολίδας σε βάρος  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

8.                                                         278169/43066 Έγκριση της αριθ. πρωτ: 1388/19-10-2018 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

9.                                                       ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 277437/54970 Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής , για την προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της Π.Ε. Κορινθίας για την χειμερινή περίοδο 2018-2019.» συνολικού π/υ: 30.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

10.                                                    277388/54448 Έγκριση Ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11.                                                  ΛΑΚΩΝΙΑ 271910/37848 Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη και αποστολή (με δικαστικό επιμελητή) δηλώσεων γνωστοποίησης των αποφάσεων επίταξης για τις ιδιοκτησίες που αναφέρονται στο συνημμένο 1ο πίνακα επιταχθέντων ακινήτων επικειμένων και ηρτημένης εσοδείας, καθώς και τη σύνταξη, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, των εξώδικων προσκλήσεων, οι οποίες θα πρέπει να επιδοθούν στους ιδιοκτήτες ομοίως με δικαστικό επιμελητή για το έργο «Παραλλαγή της Επαρχιακής Οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα”, στο Νομό Λακωνίας» π/υ 11.420.000

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

12.                                                    247767/34714 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών και εργασίες επισκευής του ΚΥ-3074 Μηχ.Έργου Π.Ε.Λακωνίας, οικ.έτους 2018»

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

13.                                                    277878/38662 Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία φορά την ματαίωση και την επανάληψη του διαγωνισμού του έργου

με τίτλο  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

14.                                                  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

60240 Έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 82Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΛΟΒΑ-ΡΩΜΑΝΟΥ).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

15.                                                    59911 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου : «ΣΗΜΑΝΣΗ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2018)

π/υ: 247.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

16.                                                    2087 Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή της εν λόγω δικηγόρου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

17.                                                    2063 Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ. Α653/2018 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

18.                                                    53081 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καθαρισμό κουρτινών της αίθουσας συσκέψεων «Π. Φωτέας» του Διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

19.                                                    56110 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια καλλωπιστικών φυτών για την αίθουσας  «Π. Φωτέας» του Διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20.                                                    53070 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μεταφορές υλικών δακοκτονίας στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

21.                                                    55468 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών και χρωμάτων για εργασίες επισκευής-συντήρησης  του Διοικητηρίου Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

22.                                                    59359 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικών του ΜΕ-123636 Μηχανήματος έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

23.                                                    51892 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκτύπωση δελτίων δειγματοληψίας ζωοτροφών της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

24.                                                    60292 Έγκριση Ανάθεσης για την εκτύπωση ψηφοδελτίων & φακέλων για τις εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

25.                                                     59074 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

26.                                                    41495 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καθαρισμό χαλιών και μοκετών των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

27.                                                    60047 Έγκριση Ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών του ΜΕ-123641 Μηχανήματος έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

28.                                                    55151 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια ανανέωση 20 αδειών χρήσης του αντιικού λογισμικού προγράμματος Antivirus F-Secure Client Security της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

29.                                                    54689 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ππομήθεια μίας συσκευής τηλεομοιοτυπίας για το Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

30.                                                    60051 Έγκριση Ανάθεσης για την προμήθεια εξαρτήματος και διακρίβωση του λιτρόμετρου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

31.                                                    50102 Έγκριση Ανάθεσης για μεταφορά υλικών δακοκτονίας από την Π.Ε. Κορινθίας στην Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

32.                                                    47734 Έγκριση Ανάθεσης για την επισκευή ενός φωτοτυπικού του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

33.                                                    60608 Έγκριση Πρακτικών διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών για τον Ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Πλατύ Δήμου Καλαμάτας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

34.                                                  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 275987/66076 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΣΣΩΜΑΤΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»  Προϋπολογισμού:  100.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 2014ΕΠ52600012

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

35.                                                    275841/66035 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

πρ/σμού 500.000,00 € (με αναθεώρηση & ΦΠΑ),

χρηματοδότησης: 2017ΕΠ8260000

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

36.                                                    275625/65995 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ»

πρ/σμού 460.000,00 € (με αναθεώρηση & ΦΠΑ),

χρηματοδότησης: 2014ΕΠ02600015

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

37.                                                    275291/65928 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΟΥΛΙ»  Προϋπολογισμού: 35.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ο ΕΑΠ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

38.                                                    275439/65961   Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΟΒΟΣ – ΛΕΠΤΙΝΙ»

Προϋπολογισμού: 50.000,00  €  με ΦΠΑ από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

39.    272873/65438 Έγκριση  πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ Β΄) , ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου : ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με συστημικό κωδικό 74457 π/υ: 1.000.000,00€ (με ΦΠΑ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

40.    270401/64770 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

« ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ  »

Προϋπολογισμού   24.000  €       από πιστώσεις  2014ΕΠ52600001

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

41.    276540/66227 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ  »

Προϋπολογισμού   24.800  €       από πιστώσεις  2017ΕΠ52600006

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

42.                                                    277254/66392

 

Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«ΑΡΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

με συστημικό κωδικό 73949

πρ/σμού 111.100,00 € ( με ΦΠΑ ),

Πιστώσεις: ΚΑΠ/ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

43.                                                    279110/66815 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού ( με ΦΠΑ 24% ) για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Μπολορίζο Κωνσταντίνου του Χρήστου, από τις πιστώσεις  του ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526,  με τίτλο « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ  » και κωδικό 2014ΕΠ52600011

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

44.                                                  ΕΔΡΑΣ 271931/65193 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας».

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

45.                                                    271377/65019 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, εργαλείων, υλικών κλπ, και την παροχή υπηρεσιών, προς επισκευή βλαβών των αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου (ΜΕ), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

46.                                                    271955/65198 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

47.                                                    271372/65018 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

48.                                                    251847/60612 Έγκριση πραγματοποίησης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης εκδήλωσης την Παρασκευή 21.12.2018, προκειμένου για την προώθηση του αθλήματος του ποδοσφαίρου αλλά και την ανάδειξη των πολιτιστικών δυνατοτήτων που καλλιεργούνται μέσα από τον αθλητισμό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

49.                                                    276175/66114 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου  των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται για τον διαγωνισμό ανάδειξης εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στην Π.Ε  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

50.                                                    272878/65440 Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π) και σύναψης 1ης Σ.Σ. στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ «ΑΝΑΒΑΛΟΣ» ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ : ΚΑΠ 022012010.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

51.                                                    274144/65673 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ Β’) , ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου με τίτλο : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ –ΑΡΓΟΥΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ –ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΤΡΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»π/υ: 74.400,00( συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

52.                                                    269549/2101 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου , καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ 1μελές) κατά τη δικάσιμο της 04.12.2018

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

53.                                                    240184/58057 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου , καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου  Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 13-11-2018.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

54.                                                    271380/65022 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση των ανακοινώσεων  κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την κατασκευή των ΜΕΑ – ΧΥΤΥ  της ΠΕ Αρκαδίας και της ΠΕ Λακωνίας, που αποτελούν τμήματα του έργου  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

55.                                                    271381/65023 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την δημοσίευση των ανακοινώσεων  κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την κατασκευή των ΜΕΑ – ΧΥΤΥ  της ΠΕ Αρκαδίας και της ΠΕ Λακωνίας, που αποτελούν τμήματα του έργου  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

56.                                                    271382/65024 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την δημοσίευση  σε ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα της ανακοίνωσης  κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης για την κατασκευή της ΜΕΑ – ΧΥΤΥ  της ΠΕ Αρκαδίας, που αποτελεί τμήμα του έργου  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

57.                                                    271383/65025 Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη δημοσίευση σε ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα της ανακοίνωσης  κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης για την κατασκευή της ΜΕΑ – ΧΥΤΥ  της ΠΕ Λακωνίας, που αποτελεί τμήμα του έργου  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

58.                                                    272883/65442 Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής με αριθμό 83604081 , του εγγειοβελτιωτικού έργου «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

59.                                                    278656/66691 Έγκριση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης τουρνουά καλαθοσφαίρισης τόσο για την ισχυροποίηση της θετικής εικόνας και εξιδανίκευσης του αθλητικού ιδεώδους όσο και για την προαγωγή και προβολή του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι, το Σάββατο 27.10.2018 στο ΔΑΚ Τρίπολης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

60.                                                    277370/66445  έγκριση πραγματοποίησης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης του 8ου Παμπελοποννησιακού τουρνουά αντισφαίρισης αγοριών και κοριτσιών κάτω των 10 ετών, από 26 έως 28 Οκτωβρίου 2018 στην Τρίπολη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

61.                                                    279900/66950 Έγκριση ανάθεσης δημοσίευσης στον τύπο ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 3208 Περιφέρειας Πελοποννήσου/ ΠΕ Αρκαδίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top