Πρόχειρος διαγωνισµός παροχής υπηρεσιών µε σφραγισµένες προσφορές και µε τίτλο: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2016-2017)» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆.Τ.Ε.) ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ διακηρύσσει ύστερα από την υπ αριθµ. 2145/20-10-1016 Απόφαση Της Οικ.
Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννησου πραξη 47/2016 (Α∆Α: 7ΦΖΦ7Λ1-Ε4Ξ), πρόχειρο διαγωνισµό παροχής υπηρεσιών µε σφραγισµένες προσφορές και µε τίτλο: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2016-2017)» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών, συνολικού προϋπολογισµού 50.000.00 € (µε το ΦΠΑ ). Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α 40.322,58€.
Αντικείµενο της σύµβασης είναι ο αποχιονισµός και άρση καταπτώσεων σε δρόµους της Π.Ε. Μεσσηνίας (Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο) σε οποιαδηποτε θεση υποδειχθει από την υπηρεσια.
Το πρόγραµµα αποχιονισµού περιλαµβάνει εργασίες αποχιονισµού, αλατοδιανοµής, απεγκλωβισµού οχηµάτων και άρση καταπτώσεων που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν στα οδικά τµήµατα από τις χιονοπτώσεις.
Αναλυτικά οι ποσότητες και η αξία των ζητούµενων υπηρεσιών αναφέρονται στην Μελέτη που συνέταξε το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων (∆.Τ.Ε.) της Π.Ε. Μεσσηνίας. Το πρόγραµµα αποχιονισµού χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε µε κωδικό έργου 2014ΕΠ52600007 της ΣΑ ΕΠ526 και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από ανωτέρα βία στην Π.Ε. Μεσσηνίας (2014-2017)» και έχει ενταχθεί µε την υπ’ αριθµ. 355/14-9-2016 (Α∆Α: 69ΜΧ7Λ1-Π95) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε προϋπολογισµό 50.000 €.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµoύ, στα Γραφεία της Περιφερειακή Ενότητας Μεσσηνίας, ∆ιεύθυνση Τεχν. Έργων, Ψαρών 15 ∆ιοικητήριο, Καλαµάτα, 3ος όροφος στις 8-11-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00. π.µ. -10.30πµ ( λήξη προθεσµίας παραλαβής προσφορών).
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορικό επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο της εργασίας
το τρέχον έτος του διαγωνισµού γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο και προσφέρουν όλες τις
προβλεπόµενες από το νόµο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.
Τα συµπράττοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης να καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος ενδιαφερόµενοι (αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί) που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Ν. 3669/2008 και ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας ή µεγαλύτερη αυτής ανεξάρτητα από την έδρα τους. Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της Μελέτης στην Περιφερειακή Ενότητας Μεσσηνίας, ∆ιεύθυνση Τεχν. Έργων, Ψαρών 15 ∆ιοικητήριο, Καλαµάτα, 3ος όροφος, τηλ. 2721361333 – κ. Σταυρος Ηλιοπουλος , κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο παρών Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός Παροχής Υπηρεσιών θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις :
1. του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ).
2. και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/7-6-2010,
Τεύχος Α).

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισµού µαζί µε τα τεύχη που τον συνοδεύουν
Για την Περίληψη της διακήρυξης με ΑΔΑΜ εδώ
Για την Τεχνική Περιγραφή εδώ
Για τον Προϋπολογισμό εδώ
Για το EΣΥ πατήστε εδώ
Για το Τιμολόγιο πατήστε εδώ
Για τα Προσαρτήματα της Προκήρυξης πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top