Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04 / 03/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

Τρίπολη,    27/02/2019

                       Αρ. Πρωτ : 58278/13815

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςβ)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   04 / 03/2019, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  11:00 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.                                                       ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 49458/7647 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,

ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

2.                                                         4269/43 Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης σχετικά με εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας περί μη άσκησης ενδίκων μέσων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.                                                         49161/7612 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών για τη διοργάνωση επίσκεψης ξένης αντιπροσωπείας, Κινέζων, στα πλαίσια ταξιδιού εξοικείωσης στο νομό Αργολίδας το διάστημα από 12 έως 14 Μαρτίου 2019.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

4.                                                         48813/7541 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης  για τις ανάγκες Υπηρεσιών   της ΠΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

5.                                                         211 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή ετήσιων συνδρομών στον Αργολικό Τύπο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

6.                                                         42315/6439 Έγκριση της αριθ. 42205/6416/12-02-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί έγκρισης ακύρωσης της αρ. 2906/2018 Δ/ξης για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7.                                                         212 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

8.                                                         49505/7658 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

9.                                                         49618/7683 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

10.                                                    52828/8208 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11.                                                    229 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

12.                                                    236 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

13.                                                    351798/54407 Έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης και Επιτροπής Διαγωνισμού: «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2018-19 (υπόλοιπο) & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 5.117.369,79 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (CPV 60130000-8) Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

14.                                                  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 49838/9745 Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών Δημοπράτησης , Δημοπράτηση και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΛΩΜΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

15.                                                    50090/9790 Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών Δημοπράτησης , Δημοπράτηση και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

16.                                                    35520/6913 Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών Δημοπράτησης , Δημοπράτηση και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 10 ΚΙΑΤΟ  – ΔΙΜΗΝΙΟ-ΜΑΝΝΑ & Νο 32 ΔΕΡΒΕΝΙ – ΦΕΝΕΟΣ’

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17.                                                    51251/9997 Έγκριση όρων Διακήρυξης, Τευχών Δημοπράτησης , Δημοπράτηση και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΣΘΜΙΩΝ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18.                                                    48312/9436 Έγκριση της δαπάνης που προέκυψε από την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κορινθίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

19.                                                    49183/9596 Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Ηλεκτρ. Ανοιχτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας για τα σχολικά έτη 2017-2020 και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

20.                                                    49898/9752 Έγκριση της δαπάνης που προέκυψε από την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κορινθίας κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2018 και Ιανουάριο 2019 από τον αυτοκινητιστή κ. Φωτ. Μπεκιάρη».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

21.                                                    48020/9381 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

22.                                                    50146 / 9800 Έγκριση ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 2239 & ΚΗΙ 5482 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

23.                                                    40040/7712 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

24.                                                    41692/8077 Έγκριση ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 5482 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

25.                                                    52722/10286 έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

26.                                                    44823/8733 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

27.                                                    50297/9830 Έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών του  6ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου στη Βουλή των Ελλήνων, στις 02.04.2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

28.                                                    53942/10557 Έγκριση της αριθμ. πρωτ. οικ. 52421/10211/21-02-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου από την Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ: ΨΝ1Λ7Λ1-0ΧΕ)».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

29.                                                  ΛΑΚΩΝΙΑΣ 100848/143 ) Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης & διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Περιφέρειας Πελ/σου, Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2019 για προμήθεια του βιβλίου με τίτλο «Ένα χειρόβολο ιστορίες», του συγγραφέα κ. Δημήτριου Διαμαντάκου και β) Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίησή της.

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

30.                                                    48701/6653 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια μαγνητικών καρτών για το πρόγραμμα παρουσίας προσωπικού στο Διοικητήριο  Π.Ε.  Λακωνίας,

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

31.                                                    46678/6338 Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2019 για προμήθεια τριών Φωτοτυπικών Μηχ/των για τις ανάγκες των υπηρεσιών (Δ.Α.Ο.Κ., Δ.Τ.Ε. & Δ.Υ.Κ.Μ.) της ΠΕ Λακωνίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

32.                                                    47320/6425 Τροποποίηση της υπ’ αριθ.313/7-2-2019 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΔ9Ω7Λ1-ΩΜ1), απόσπασμα Πράξεως 5/2019, ως προς τον ορθό Κ.Α.Ε. 0843.0001 «εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία» Ε.Φ.4072 για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης σχεδίων κλπ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

33.                                                    51209/7039 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39 Ε.Ο. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ» στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

34.                                                    49538/6780 Έγκριση ανάθεσης για την επισκευή του ΚΗΗ 6567 αριθμού κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου της Π.Ε. Λακωνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

35.                                                    51180/7035 Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2019 που αφορά προμήθεια μοκέτας για την εξέδρα εκδηλώσεων της Π.Ε. Λακωνίας, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

36.                                                    51187/7036 Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2019 για προμήθεια είκοσι τηλεφωνικών συσκευών για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

37.                                                    53192/7263 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 9 ΕΟ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ-ΒΑΣΣΑΡΑΣ-ΤΖΙΤΖΙΝΑ ΔΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

38.                                                    53203/7264 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 37 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑ –ΓΕΡΑΚΙ-ΖΑΡΑΦΩΝΑ-ΑΓΡΙΑΝΟΙ-ΤΖΙΤΖΙΝΑ(ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ)»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

39.                                                    53808/76 α) Έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Ε Λακωνίας με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, στην κάλυψη δαπάνης προμήθειας βιβλίου παραμυθιών & β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ.4072 ΚΑΕ 0844.0001 π/υ Π.Ε. Λακωνίας, οικ. έτους 2019»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

40.                                                    53501/7323 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ’

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

41.                                                    7073/51567 Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βατότητας και στην επαρχ. οδό Πλάτανος Κονάκια Σιδηρόκαστρο προς Πολυάραβο και στην εθνική οδό 39 στην περιοχή των Αιγιών.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

42.                                                  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

11656 Έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.ΔΗ.ΔΗ.Σ. και ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ, Τ.Κ. ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

43.                                                    10858 Έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.ΔΗ.ΔΗ.Σ. και ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ (Γ ΦΑΣΗ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

44.                                                    11810 Έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.ΔΗ.ΔΗ.Σ. και ανάδειξη μειοδότη του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ-ΒΑΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

 

45.                                                    10941 Έγκριση  παράτασης μίσθωσης ακινήτου στη Μεσσήνη.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

46.                                                    370 Ορισμός δικηγόρου για την

δικαστική εκπροσώπηση της

Περιφέρειας Πελοποννήσου

ενώπιον του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας

Καθώς και σε μετ΄ αναβολή ή

ματαίωση δικάσιμο στις 13-3-2019.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

47.                                                    248 Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης ή αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθμ. Α782/2018 Απόφασης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

48.                                                    402 Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη  ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ.  Ν4/2019 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

49.                                                    517 Ορισμός δικηγόρου για την

δικαστική εκπροσώπηση της

Περιφέρειας Πελοποννήσου

ενώπιον του

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

καθώς και σε μετ΄ αναβολή ή

ματαίωση δικάσιμο στις 19-3-2019.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50.                                                    32848/306 Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας περί μη  ασκήσεως ή μη  ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ.  Α347/2018 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

51.                                                    36367/368 Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας περί μη  ασκήσεως ή μη  ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ.  Α347/2018 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

52.                                                    17589/174 Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας περί μη  ασκήσεως ή μη  ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ.  Α331/2018 Απόφασης του  Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

53.                                                    32842/305 Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας περί μη  ασκήσεως ή μη  ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ.  Α272/2018 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

54.                                                    32831/304 Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας περί μη  ασκήσεως ή μη  ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμ.  Α232/2018 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

55.                                                    160874/1359 Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας περί δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

56.                                                    38459/18 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια τριών κλιματιστικών μηχανημάτων  και τοποθέτηση τους,  στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη κας Α.Μπούζα, στο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας και στο Τμήμα Κτηνιατρικής,Π.Ε. Μεσσηνίας .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

57.                                                    9164 Έγκριση επανακοστολόγησης συμβάσεων ανάθεσης μεταφοράς μαθητών με μέση τιμή καυσίμου για το μήνα Ιανουάριο 2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

58.                                                    4768 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτύπωση αδειών κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

59.                                                    6242 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υδραυλικών ειδών για επισκευές στο Διοικητήριο της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

60.                                                    11191 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος  Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

61.                                                    6327 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών του ΜΕ- 101431 μηχανήματος έργου  της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

62.                                                    6326 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για δύο μηχανήματα έργου  της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

63.                                                    72266/18 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

64.                                                    7820 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επισκευή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Μελιγαλά της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

65.                                                    11686 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων έτους 2019 για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

66.                                                    11700/52272 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας

ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

67.                                                  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 43016/10061 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΚΩΜΗ”

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

 

68.                                                    51452/12118 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΛΙΝΕΣ – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – ΠΕΛΛΑΝΑ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

 

69.                                                    52887/12431 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Κατακύρωση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΔΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΛΙΜΝΑΣ)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

 

70.                                                  ΕΔΡΑΣ 49616/11623 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΔΩΤΗΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

 

71.                                                    35935/8720 Έγκριση ανάθεσης για την

παροχή υπηρεσιών

οργάνωσης και υλοποίησης

εκδήλωσης υπερτοπικής σημασίας «4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ARCADIAN SCREENINGS

2019».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

72.                                                    50457/11805 έγκριση δαπανών καθώς και την έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Π.Ε. Αρκαδίας οικ. έτους 2019,για τις ανάγκες της Π.Ε. Αρκαδίας.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

73.                                                    35917/8717 Έγκριση ανάθεσης για την

παροχή υπηρεσιών

οργάνωσης και υλοποίησης Κινηματογραφικών Εργαστηρίων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

74.                                                    27991/6767 Έκθεση αποτελεσμάτων  εκτέλεσης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ’ τριμήνου 2018»

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

 

75.                                                    46318/449 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

76.                                                    46317/448 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

77.                                                    46383/450 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

78.                                                    46389/451 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

79.                                                    47887/466 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

80.                                                    48877/486 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβές δικηγόρων.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

81.                                                    49930/497 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

82.                                                    47088/459 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

83.                                                    38149/372 Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

84.                                                    36742/8916 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

85.                                                    38827/9296 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

86.                                                    51605/12153 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

87.                                                    41942/9856 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

88.                                                    52954/12446 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

89.                                                    53232/12509 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με Έγκριση ανάθεσης για  την  παροχή υπηρεσιών κάλυψης δαπανών στο πλαίσιο υπογραφής πρωτοκόλλων συνεργασίας .

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

90.                                                    52862/12410 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  παροχή υπηρεσιών κάλυψης δαπανών στο πλαίσιο υπογραφής πρωτοκόλλων συνεργασίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

91.                                                    50593/11833               Έγκριση πραγματοποίησης και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης του 12ο Λαγκαδιανού Καρναβαλιού  σε κοινή οργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον Σύλλογο Νέων Λαγκαδίων  «ΔΡΑΣΙΣ»   από 08-03-2019 μέχρι 11-03-2019, στα  Λαγκάδια Αρκαδίας.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

92.                                                    19337/4596 Έγκριση πραγματοποίησης και

έγκριση δαπάνης και διάθεση

πίστωσης ποσού για την κάλυψη

δαπανών ηχογράφησης και έκδοσης

σε CD του νέου μουσικού

έργου του μουσικοσυνθέτη

Βαγγέλη Σταυρόπουλου με τίτλο

«ΕΣ ΓΗΝ ΜΑΚΑΡΙΗΝ ΚΥΠΡΟΝ»,

από τον Σύλλογο Ακοβιτών

Αθήνας – Πειραιά

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

93.                                                    46049/10759                      Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

94.                                                    31986/7736  α) έγκρισης  σκοπιμότητας δαπάνης και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του Υποέργου 3 «Νομικός Σύμβουλος»  (υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου) του έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ & β) συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών & ενστάσεων.

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

95.                                                    54700/12888 Μερική τροποποίηση της 3256/2018 απόφασης της Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

96.                                                    49949/11678 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

97.                                                    52955/12447 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

98.                                                    53994/12655 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

99.                                                    46840/10939 Έγκριση Εκτός έδρας μετακίνησης εκπροσώπου/εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την συμμετοχή στην 2η Ελληνο-Ολανδική Έκθεση – Φεστιβάλ «Ελλάδα Παντού» , που θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία από 15-17 Μαρτίου 2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

100.                                                 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Mitt Μόσχα 2019, που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα της Ρωσίας από 12 – 14 Μαρτίου 2019″

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

101.                                               57037/46 Έγκριση συγκρότησης τριμελούς  Επιτροπής παραλαβής Μελέτης με θέμα «Έρευνα – Μελέτη για Στρατηγικό Σχέδιο Προσέλκυσης Ομογενειακού Τουρισμού για την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

102.                                               57434/13568 έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της οδού Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη διάρκειας έξι (6) μήνες από την υπογραφή  σύμβασης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

103.                                               57431/13565 έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης εξόδων κηδείας και ανέγερσης μνημείου σε αποβιώσασα υπάλληλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

104.                                               56192/13237 έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέχρι 31/8/2019 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

105.                                               56170/13234 έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης ιερού ναού  στον προαύλιο χώρο των δικαστικών φυλακών Τρίπολης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

106.                                               156142/13231 έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης που αφορά την  ανάπτυξη  ηλεκτρονικής εφαρμογής από τον  Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας για την εξυπηρέτηση πολιτών και μελών του ΙΣΑ σε θέματα πρόσβασης σε υπηρεσίες και δομές υγείας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

107.                                               56186/13236 έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ζωντανής τηλεοπτικής  μετάδοσης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέχρι 31/8/2019 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

108.                                               57984/3730

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, των τευχών δημοπράτησης και συγκρότησης Επιτροπών, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

109.                                               40669/9583 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top