«ΣΗΜΑΝΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ  ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π. Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2018)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου«ΣΗΜΑΝΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ  ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π. Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2018)» με προϋπολογισμό 199.193,55 € + ΦΠΑ24% = 247.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την  ακόλουθη κατηγορία  εργασιών : κατηγορία  ΟΔΟ(σήμανση-ασφάλεια) με προϋπολογισμό 199.155,08€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων ‘Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr  για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 77951 στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr/.

  1. Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η5-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top