Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  23/11/2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα  11:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  16/11/2018

                       Αρ. Πρωτ : 302172/72270

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  23/11/2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα  11:30 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.       ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 300239/46675 Έγκριση πρακτικών (Α & Β) επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. σχ.ετους 2018-2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2.         300302/46685 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ειδών για τη διοργάνωση ξένης αντιπροσωπείας Κινέζων στο πλαίσιο ταξιδίου εξοικείωσης στο Νομό Αργολίδας από 26-28/11/20108.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

3.         298468/46370 Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 1516/2018 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

4.         298055/46316 Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5.         296928/46107 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τις ανάγκες  της  ΠΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

6.         301211/46855 Έγκριση επιστροφής παραβόλου ένστασης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» Υποέργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 6 ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΝΗ-ΑΡΧΑΙΑ ΑΣΙΝΗ).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.         292472/45367 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Π.Ε. Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

8.         298620/46385 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

9.         298726/46407 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εκτίμησης και τη σύνταξη έκθεσης από πιστοποιημένο εκτιμητή και έγκριση ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

10.    300168/46669 Λήψη απόφασης επί της μερικής τροποποίηση της αρ. 2414/2018 απόφασης της Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11.    300176/46671 Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου ωφέλιμης επιφάνειας 881,12τ.μ. στο οποίο στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

12.    301454/46897 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

13.    305310/47472 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τις ανάγκες   της ΠΕΑ και των Δ/νσεων Α/θμιας    & Β/θμιας Εκπαίδευσης  Ν. Αργολίδας .

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

14.    301121/46834 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τις ανάγκες  της  ΠΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

15.    299507/46552 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών ρύθμιση φωτεινής σηματοδότησης και έγκριση ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16.    307046/47797 Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

17.    307185/47824 Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

18.    306992/2368 Νομιμοποίηση των δικηγόρων που υπηρετούν με πάγια έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας  ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου και Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης για  δικαστικές υποθέσεις της Περιφέρειας Πελ/σου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

19.    307363/2374 Λήψη απόφασης περί μη άσκησης ενδίκου μέσου και έγκρισης άσκησης ένδικου βοηθήματος – μέσου ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά Βεβαίωσης Οφειλής Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) – Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20.  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 302050/59396 Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ειδικών σχολείων και οριστική κατακύρωση μεταφοράς μαθητών.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

21.    301366/59284 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  και οριστική κατακύρωση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

22.    283297/55663 Έγκριση ανάθεσης δημοσίευσης ανακοινώσεων πρόσληψης εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

23.    301392/59289 Έγκριση πρακτικών καλής εκτέλεσης παγιδοθεσίας μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου στο έργο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Π.Ε. Κορινθίας»

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

24.    305252/60054 Έγκριση της δαπάνης που προέκυψε από την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της υπ΄ αριθ. 2480/27-09-2018 απόφασης της Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

25.    297169/58430  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

26.    268621/52634 Έγκριση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους και συστημένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

27.    301360/59282 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

28.    297599/58491 Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Κορινθίας οικ. έτους 2018.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

29.    305982/60189 Συγκρότηση Επιτροπών για την εκτέλεση προμηθειών και εργασιών ενταγμένων στον Τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων έτους 2018 της Π.Ε. Κορινθίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

30.    307468/60464 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

31.    304209/59788 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

32.    300966/59189 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών (Courier) για ένα έτος (με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης) συνολικής αξίας 9.500,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

33.    307660/60496 Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

34.    303780/59705 Έγκριση πρακτικού  τοπικής επιτροπής Αγροτικού Εξηλεκτρισμού έτους 2018 Ν. Κορινθίας.

ΔΑΟΚ

35.  304401/59831 Έγκριση τροποποίησης του δρομολογίου με κωδικό “03-81” που περιλαμβάνεται στην υπ΄αρ. Οικ. 271618/53269/2018 παράτασης σύμβασης με τον ανάδοχο “ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΕΡΖΗ”

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

36.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ 301513/41627 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή τόκων επί επιδικασθέντος κεφαλαίου σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 247/2017 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

37.    298014/41198 Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «ΑΡΣΗ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗ (ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)-ΣΠΑΡΤΗ.»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

38.    290842/40302 Έγκριση ανάθεσης για προμήθεια πλαστικών τσαντών για τις ανάγκες διανομών του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ έτους 2018 για την ΠΕ Λακωνίας, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

 

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

39.    307720/42538 Έγκριση ανάθεσης δημοσίευσης Διακήρυξης, Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο στην Τ.Κ. Νεάπολης» π/υ: 168.000,00 €

 

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

40.    306627/42342 Έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης και Επιτροπής Διαγωνισμού «Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για  την  προμήθεια υλικών και τοποθέτησης της ενέργειας: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» Π/Υ : 45.000 € (ΜΕ ΦΠΑ)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΄ΕΡΓΩΝ 

 

41.    307679/42528 Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την απομάκρυνση φυτικής γης και αποκατάσταση ροής στην κοίτη του ποταμού Ευρώτα σε διάφορες θέσεις στην περιοχή μεταξύ Πελλάνας και Βορδόνιας.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΄ΕΡΓΩΝ 

 

42.  307739/42542 Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την απόφραξη τεχνικών έργων στην επαρχιακή οδό 4 Σπάρτης Γερακίου -Αγ.Δημητρίου

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΄ΕΡΓΩΝ 

 

43.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2333 Διαπραγμάτευση αμοιβής δικηγόρου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

44.    2269 Λήψη απόφασης περί της ανάκληση της αριθμ. 1758/2016 απόφασης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

45.    2261 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στις 11-12-2018.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

46.    2191 Έγκριση ή μη αμοιβής δικηγόρου Τρίπολης για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

47.    276525/2136 Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

48.    293610/2252 Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας  περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. Α697/2017 αποφάσεως Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

49.    64373 Έγκριση πληρωμής στο έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Γ.ΟΕ.Β. ΠΑΜΙΣΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

50.    64382 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετατόπιση στύλων του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ης Ε.Ο. ΜΕ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

51.    66185 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ..ΗΔΗ.Σ. για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ-ΑΓ. ΝΙΚΩΝ).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

52.    61912 Έγκριση 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 132, &2 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ : 8Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΤΣΙΜΙΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

53.    65740 Έγκριση 1ΟΥ πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ..ΗΔΗ.Σ για την ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 7Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

54.    64416 Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Ακινήτων του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996 που αφορά σε προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο για τη στέγαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας και

ορισμός ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

55.    65569 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» π/υ 400.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

56.    64823 Έγκριση πρακτικού καλής εκτέλεσης παγιδοθεσίας μηνός  Οκτωβρίου στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018 της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΑΟΚ

57.    64826 Έγκριση πρακτικού καλής εκτέλεσης παγιδοθεσίας μηνός Αυγούστου στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018 της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΑΟΚ

58.    64829 Έγκριση πρακτικού καλής εκτέλεσης παγιδοθεσίας μηνός  Οκτωβρίου στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018 της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΑΟΚ

59.    64828 Έγκριση πρακτικού καλής εκτέλεσης παγιδοθεσίας μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018 της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΑΟΚ

60.    64820 Έγκριση Πρακτικών καλής εκτέλεσης ψεκασμού δακοκτονίας στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018 της ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΑΟΚ

61.    62599 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας , των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

62.    64626 Έγκριση ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση και έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των τριών (3) ανελκυστήρων του κεντρικού κτηρίου της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

63.    61980 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λιπαντικών δύο μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

64.    2352 Διαπραγμάτευση για την αμοιβή της  δικηγόρου Καλαμάτας κ.Αδαμοπούλου Θεοδούλης – Ελένης για την παροχή νομικών υπηρεσιών για την υπόθεση αγωγή του κ. Βασιλείου Τζιάνου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

65.    66933 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

66.    66923/2018 Έγκριση ανάθεσης για τη δημιουργία διαφημιστικών Spot για τις ανάγκες του προγράμματος Aristoil.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

67.  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 292333/69938 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

  « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ( ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΑΣΕΑΣ )»                            Προϋπολογισμού :  30.000  €       από πιστώσεις  2014ΕΠ52600003

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

68.    275329/65934 :  Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου :

«  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΔΕΛΤΑ ΚΑΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ     »

Προϋπολογισμού   275.000  €       από πιστώσεις  2014ΕΠ52600001

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

69.    299351/71529 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»  Προϋπολογισμού: 50.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ526

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

70.    287475/68837 Λήψη απόφασης επί ένστασης κατά της υπ΄αριθ. 194382/46928/20-07-2018 (ΑΔΑ 6ΟΔΨ7Λ1-Μ6Ο) Απόφασης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας για Κήρυξη σε έκπτωση της εταιρείας «ΘΥΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» αναδόχου του έργου: “ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

71.    300381/71781   Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.Ο. ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ»  Προϋπολογισμού:  100.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις4ο ΕΑΠ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

72.    290365/69458 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «Βελτίωση χάραξης σε τμήματα της οδού Ατσίχολος – Βλαχόραπτη – Σαρακίνι»

Προϋπολογισμού:   50.000,00 € με ΦΠΑ,    από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

73.    305250/73013 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων από τις πιστώσεις  του ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526,  με τίτλο « ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ » και κωδικό 2014ΕΠ52600014

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

74.    305359/73037 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ»  Προϋπολογισμού:  880.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 2018ΕΠ42600009

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

75.    301554/72055 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. 57 Ε.Ο. ΝΕΜΕΑΣ-ΚΑΝΔΥΛΑΣ-ΛΕΒΙΔΙΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

76.  ΕΔΡΑ 2112 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με ερώτημα του Τμήματος χορήγησης αδειών ανάπτυξης ενέργειας και φυσικών πόρων σχετικά με υπόθεση αδειοδότησης μεταποιητικής δραστηριότητας επιχείρησης.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

77.      Ορισμός δικηγόρου για την υλοποίηση της αριθμ. 508/15-11-2018 απόφασης ΠΕ.ΣΥ.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

78.    263302/2067 Ενημέρωση της Ο.Ε. και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. 1687/2018 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

79.    297539/2275 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 1108/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

80.      Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης , διάθεσης πίστωσης  των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού , για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του σχεδίου Interreg Med 2014-2020 , INHERIT”

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

81.    297632/71116 Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης , διάθεσης πίστωσης  των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού , για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου ENERMOB ”  του Προγράμματος  Interreg  Adrion 2014-2020

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

82.    289385/69250 Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου:

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

83.    299039/71474 Έγκριση του από 08-11-2018 Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΔΟΥ ΜΗΛΕΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ», προϋπολογισμού 3.545.000,00 €, αρ. έργου Π.Δ.Ε.: 2013ΕΠ02600000 & 2014ΕΠ52600024

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

84.    299474/71551 Έγκριση του από 07-11-2018 Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με συστημικό κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 75355: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑ – ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+250 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+400», προϋπολογισμού 144.000,00 €, χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. / ΣΑΕΠ 526, αρ. έργου 2014ΕΠ52600019 (20o υποέργο)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

85.    304208/72767 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης, για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο:: «Φύλαξη Αντλιοστασίου και Φράγματος Ταμιευτήρα Τάκας»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

86.    302268/72287 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας (ΦΑΣΗ Β΄) ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

87.    304714/72880 Έγκριση Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 10 ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΙΣΘΜΟΣ –ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

88.    304718/72882 Έγκριση Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 82Ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

89.    287807/68940 Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΡΩΜΑΝΟΣ” π/υ 245.000,00

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

90.    264684/63323 Έγκριση του από 05-10-2018 Πρακτικού Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ-ΠΑΡΑΛΟΓΓΟΙ-ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙ  ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

91.    302904/72447 Έγκριση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης εκδήλωσης την Παρασκευή 21.12.2018, προκειμένου για την προώθηση του αθλήματος του ποδοσφαίρου αλλά και την ανάδειξη των πολιτιστικών δυνατοτήτων που καλλιεργούνται μέσα από τον αθλητισμό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

92.    305703/73124 Έγκριση καταβολής της ετήσιας εισφοράς έτους 2018 στην Αστική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΛΙΞΗ»
93.    305616/73098 Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της  παροχής με αριθμό 83604081, με ημερομηνίες έκδοσης 02- 11-2018 και 06 – 11-2018, του εγγειοβελτιωτικού έργου «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΑΚΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

94.    3005819/73149 Έγκριση Της αριθμ πρωτ: 305819/73149/14-11-2018 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

95.    306038/73240 Έγκριση Της αριθμ πρωτ: 306038/73240/14-11-2018 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

96.    306051/73251 Έγκριση ανάκλησης της 271372/65018/11-10-2018 εισήγησης και της 2792/2018 απόφασης της Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

97.    307200/73501 Ορισμός και έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης εκπροσώπου/ων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συμμετοχή στην 4η αποκλειστική έκθεση για την Ελλάδα GRECKA PANORAMA, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία, Πολωνία από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

98.    294153/2258 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2528/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ορισμό  δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών επί της ένστασης της Ειρήνης Μαρκετάκης κατά τον πίνακα προσλήψης υπαλλήλων ΤΟΕΒ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

99.    292656/69974 Έγκριση του αρ. 291745/617/2018 πρακτικού της επιτροπής για την καταγραφή και παράδοση προς καταστροφή και ανακύκλωση ηλεκτρονικών και συναφών υλικών της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

100.                     ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 309227/48081 Ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Αργολίδας σχ.ετ. 2018-19 σε προσωρινούς μειοδότες έως 31-12-2018.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

101.                     ΕΔΡΑΣ Έγκριση Πρακτικού σταδίου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

102.                       305365/2354 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή νομικής στήριξης ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κυπαρισσίας

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top