Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις    22 / 02/2019, ημέρα  Παρασκεύη  και ώρα  11:00 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,   18 /02/2019

                       Αρ. Πρωτ : 46362/10829

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςβ)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις    22 / 02/2019, ημέρα  Παρασκεύη  και ώρα  11:00 π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.                                 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 45417/7026 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΠΕ Αργολίδας οικονομικού έτους 2019, για την πληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προηγουμένων ετών.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

2.                                   35285/5613 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και

δαπάνης  για τις ανάγκες Υπηρεσιών   της ΠΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ          

 

3.                                   40487/6185 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

4.                                   36717/5801 Έγκριση και διάθεση πίστωσης σε

βάρος  του ΚΩΔ. ΠΔΕ 201

3ΕΠ02600005 για το έργο :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ- ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ-

ΑΝΔΡΙΤΣΑ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.                                   179 Έγκριση της αριθ. πρωτ:

178/2019 Απόφασης

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

6.                                   47419/7326 Έγκριση Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ειδών για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με θέμα: «ΠΟΝΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ» στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Νέας Κίου Αργολίδας την Κυριακή 24-02-2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7.                                   47878/7400 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

8.                                   47611/7358 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την παραγωγή cd με τραγούδια του πολιτιστικού συλλόγου Λιμνών Αργολίδας

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

9.                                 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 35529/6914 Έγκριση όρων Διακήρυξης,

Τευχών Δημοπράτησης ,

Δημοπράτηση

Και συγκρότηση επιτροπής

Διαγωνισμού του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ –ΤΡΙΚΑΛΑ- ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ –ΖΕΜΕΝΟ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

10.                              40958/7907 ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Εργασίες

συντήρησης του κεντρικού

κλιματισμού της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας,

εργασίες επισκευής, κλπ …)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11.                              36105/7040 Έγκριση πρωτοκόλλων

οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

σύμφωνα  με την παρ. 5 του άρθρου

219 Ν. 4412/2016 της Π.Ε. Κορινθίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

12.                              46187/9020 Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων οικ  έτους 2019.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

13.                              47127/9189 ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Εργασίες

Συντήρησης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Κορινθίας, κλπ …)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

14.                              36405/7104 Έγκριση Απόφασης

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15.                              44538/8699 Έγκριση της δαπάνης που προέκυψε από την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κορινθίας».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16.                              432020/8418 Έγκριση της αριθμ. πρωτ. οικ. 36405/7104/06-02-2019 απόφασης

του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου .

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

17.                              41208/7999 Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της

Επιτροπής Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια εξοπλισμού στο

Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Ρίζας

Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

18.                              34307/6684 Έγκριση παραχώρησης σχεδίου

σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Πελοποννήσου και του

Δήμου Κορινθίων , για την

παραχώρηση προς χρήση

μηχανήματος έργου, χωρίς την

καταβολή μίσθωσης.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

19.                              41692/8077 Έγκριση ανάθεσης

προμήθειας ανταλλακτικών &

αμοιβής εργασιών για την επισκευή

του ΚΗΙ 5482 υπηρεσιακού

αυτοκινήτου  της Π.Ε. Κορινθίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20.                              44632/8710 Έγκριση πρακτικού 2

ελέγχου δικαιολογητικών

προσωρινού αναδόχου

( κατακύρωσης)

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με

τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

21.                              44599/8708 Έγκριση πραγματοποίησης

δαπανών και διάθεσης πιστώσεων οικ. έτους 2019.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

22.                            ΛΑΚΩΝΙΑΣ 45691/444 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Λακωνίας οικονομικού έτους 2019 ,  για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την αναλογικών τελών και δικαιωμάτων καταχώρησης-μεταγραφής διοικητικών πράξεων, έκδοσης πιστοποιητικών και λήψεως αντιγράφων ενώπιον Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου και συναφών εξόδων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λακωνίας».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

23.                              281300/39135 Έγκριση κλήρωσης μεταξύ ισοψηφούντων εταιρειών στα πλαίσια της διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ», συνολικού π/υ: 287.060,03 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

24.                              277831/38656 Έγκριση των αριθ.1ο/23.10.2018 & 2ο/17-1-2019 Πρακτικών  της Επιτροπής Διαγωνισμού, στα πλαίσια της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ», συνολικού π/υ 287.060,03€ (χωρίς ΦΠΑ).

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

25.                              24354/3494 Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Λακωνίας», π/υ: 66.888,83 € (συμπ. ΦΠΑ 13%) μελών Επιτροπής Διαγωνισμού και ενστάσεων».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

26.                              24362/3496 Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019, π/υ: 763.762,22 € (συμπ. ΦΠΑ 13%) της Π.Ε. Λακωνίας μελών Επιτροπής Διαγωνισμού & Επιτροπών παραλαβής του προγράμματος δακοκτονίας εν γένει»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

27.                              36418/5003 Μίσθωση μηχ/των έργου για την αντιμετώπιση καταπτώσεων  & σταθεροποίησης πρανούς στη επ. οδό 9 Χάνια Σελλασίας – Βασσαράς – Τζίτζινα διά Βερροίας.

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

28.                              29981/4213 Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης & διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Περιφέρειας Πελ/σου, ΠΕ Λακωνίας, οικ. έτους 2019 για την προμήθεια ανταλλακτικών, λιπαντικών & εργασιών επισκευής του ΚΥ 2923 Μηχ. Έργου Π.Ε. Λακωνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

29.                              68888/1168 Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης & διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Περιφέρειας  Πελ/σου, ΠΕ Λακωνίας, οικ. έτους 2019 για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας αναγκών προσωπικού Μηχανολογικού εξοπλισμού Δ/νσης Τεχνικών Έργων, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

30.                              43126/5837 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΥΡΑ–ΓΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4 ΕΠ. ΟΔΟΥ»

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

31.                              46265/6258 Έγκριση μίσθωσης μηχ/των έργου για την απομάκρυνση φυτικής γης και αποκατάσταση ροής του Βρεσθενιώτικου ρέματος και της άνω ροής του Χείμαρρου Κελεφίνας.

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

32.                              45928/6181 Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ.142/25-1-2019 (ΑΔΑ:9ΧΛ57Λ1-ΣΣΣ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής απόσπασμα Πράξεως 3/2019, περί έγκρισης όρων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στο Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας, για ένα έτος.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

33.                              47323/6426 Έγκριση αριθ.239/14-2-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελ/σου περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗ-ΚΑΣΤΟΡΙ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ» π/υ: 400.000 €

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

34.                              42965/5814 Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης & διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ Περιφέρειας Πελ/σου, ΠΕ Λακωνίας, οικ. έτους 2019 και ανάθεση για την συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών Νομοτέλεια, για των υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

35.                              46990/6382 Έγκριση ανάθεσης δημοσίευσης Περίληψης Διακήρυξης Εργολάβων ψεκασμών Δακοκτονίας 2019 Π.Ε. Λακωνίας.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

36.                              47329/461

 

Έγκριση της υπ’ αρ.46088/238/14-02-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη περί ορισμού δικηγόρου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

37.                              47332/462

 

Έγκριση της υπ’ αρ.46090/240/14-02-2019 απόφασης Περιφερειάρχη περί ορισμού δικηγόρου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

38.                              47401/463

 

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών δημοσίευσης απαλλοτρίωσης σε 3 αθηναϊκές και 1 τοπική εφημερίδα Νομού Λακωνίας (ειδοποίησης συζήτησης αίτησης καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

39.                              46089/239 Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

40.                              48424/6615 Έγκριση ανάθεσης για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς χορωδών & ορχήστρας καθώς και της ηχητικής κάλυψης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε Λακωνίας με το Σύλλογο Φίλοι της Μουσικής «Η ΤΑΫΓΕΤΗ», στα πλαίσια  μουσικής εκδήλωσης στις 23 Φεβρουαρίου 2019.

Γραφείο  Αντιπεριφερειαρχη 

 

41.                            ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

7890 Έγκριση 2ου Πρακτικού της

Επιτροπής Διαγωνισμού

ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΤΗΝ 7Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ-ΜΕΛΙΓΑΛΑ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

42.                              10216 Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής

σύμβασης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ

1Η Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

(ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ –ΒΕΡΓΑ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

43.                              9359 Έγκριση  Πρακτικού του

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη

μειοδότη του έργου :

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΟΔΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

 ΣΤΗΝ 22Η ΚΑΙ 23Η  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε.. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 (ΤΜΗΜΑ

ΑΝΔΡΟΥΣΑ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΡΑΧΗ-

ΛΑΜΠΑΙΝΑ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

44.                              223

 

Ορισμός δικηγόρου για την

δικαστική εκπροσώπηση της

Περιφέρειας Πελοποννήσου

ενώπιον του Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας

Καθώς και σε μετ΄ αναβολή ή

ματαίωση δικάσιμο στις 13-3-2019.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

45.                              6582 Έγκριση δαπάνης διάθεσης

πίστωσης και ανάθεσης για συνδιοργάνωσης του Final Four Της

ΕΣΣΠΕΠ για το Σκακιστικό

Κύπελλο Ελλάδος (23-24-2-2019)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

46.                              8396 Έγκριση δαπάνης διάθεσης

Πίστωσης για προμήθεια

ηλεκτρολογικού υλικού για τις

ανάγκες των υπηρεσιών της

Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

47.                              9599 Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης

& ανάθεσης για συνδιοργάνωση του

«Φιλιατρινού Καρναβαλιου 2019»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

48.                              3100 Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης

Για προμήθεια δύο ζυγών για το

Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της

Δ/νσης  Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

49.                              2689 Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης

για προμήθεια ανταλλακτικών και

επισκευή του φωτοτυπικού

μηχανήματος της Δ/νσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

50.                              4542 Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης

& ανάθεσης για συνδιοργάνωση

με το Μουσικό Σχολείο

Καλαμάτας της συμμετοχής του

στο 8Ο Διεθνές

Νεανικό Φεστιβάλ  Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσήνη.(9-18 Απριλίου 2019)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

51.                              9904/43162 Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης

για προμήθεια ντέξιον για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

52.                              4657 Κατακύρωση της σύμβασης με

αντικείμενο  την Παροχή

υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων

της Π.Ε. Μεσσηνίας και των

Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας &

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

53.                            ΑΡΚΑΔΙΑΣ 40974/9689 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Κατακύρωση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.

ΑΣΕΑΣ)»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

54.                              40997/9690 Έγκριση διενέργειας

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ,

τευχών  και όρων Δημοπράτησης του

έργου :

              «  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ

ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ ΠΡΟΣ Ι.Μ.

ΚΛΕΙΒΩΚΑΣ   »

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

55.                              34471/9218 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας

ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

56.                              238760/1874 Λήψη απόφασης επί

γνωμοδότησης του Γραφείου

Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

57.                              182539/1529 Λήψη απόφασης επί αναζήτησης

στοιχείων .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

58.                              46457/10850 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΑΠΗΤΕΣ , ΠΡΑΝΗ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

59.                              46948/10972 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.Ο. ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

60.                              47112/11024 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΛΥΚΑΙΟ ΠΡΟΣ ΝΕΔΑ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

61.                              33726/8073 Ορθή επανάληψη της 1723/12-07-2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου :

«  ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΑΣΚΙΝΑΣ – ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ( ΦΑΣΗ Α΄)     »

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

62.                            ΕΔΡΑΣ 35935/8720 Έγκριση ανάθεσης για την

παροχή υπηρεσιών

οργάνωσης και υλοποίησης

εκδήλωσης υπερτοπικής σημασίας «4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ARCADIAN SCREENINGS

2019».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ

63.                              36742/8916 Έγκριση ανάθεσης για την

παροχή υπηρεσιών

οργάνωσης και υλοποίησης του

Ετήσιου Συνεδρίου των

Βαθμοφόρων της Περιφερειακής

Εφορείας

Προσκόπων  Ανατολικής

Πελοποννήσου, κατά το χρονικό

διάστημα 23-24.02.2019, στην

Καλαμάτα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

64.                              38553/9233  Έγκριση ανάθεσης της γενικής

υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ –

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ»,

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

65.                              34272/8196 Έγκριση του από 24-01-2019

Πρακτικού του Σταδίου

Ανάδειξης Προσωρινού

Αναδόχου της ηλεκτρονικής

δημοπρασίας του έργου:

«ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν.

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ.

ΠΕΤΡΟ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

66.                              19337/4596 Έγκριση πραγματοποίησης και

έγκριση δαπάνης και διάθεση

πίστωσης ποσού για την κάλυψη

δαπανών ηχογράφησης και έκδοσης

σε CD του νέου μουσικού

έργου του μουσικοσυνθέτη

Βαγγέλη Σταυρόπουλου με τίτλο

«ΕΣ ΓΗΝ ΜΑΚΑΡΙΗΝ ΚΥΠΡΟΝ»,

από τον Σύλλογο Ακοβιτών

Αθήνας – Πειραιά

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

67.                              38862/9301                      Έγκριση πραγματοποίησης και

έγκριση δαπάνης και διάθεσης

πίστωσης ποσού

για την παροχή υπηρεσιών

οργάνωσης και υλοποίησης

Πολιτιστικής εκδήλωσης

από τον «Εξωραϊστικό &

Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταμόρφωσης», την Πέμπτη 28.02.2019, στην Τρίπολη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

68.                              38827/9296                      Έγκριση πραγματοποίησης και

έγκριση δαπάνης και διάθεσης

πίστωσης ποσού για την

παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης Πολιτιστικής

εκδήλωσης από τον

«Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης», το Σάββατο

23.02.2019, στην Μεγαλόπολη

Αρκαδίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

69.                              38809/9294                     

 

Έγκριση πραγματοποίησης και

έγκριση δαπάνης και διάθεσης

πίστωσης ποσού για την

παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης Πολιτιστικής εκδήλωσης

από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Σύνδεσμος Δαραίων», την Κυριακή 03.03.2019, στο Δάρα

Αρκαδίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

70.                              38867/9302                      Έγκριση πραγματοποίησης και

δαπάνης και διάθεσης

πίστωσης ποσού για την

παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης Πολιτιστικής

εκδήλωσης από τον Σύλλογο «Α.Ε. Δημητσάνας», την Παρασκευή

01.03.2019, στην Δημητσάνα Αρκαδίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

71.                              39257/378 Έγκριση δαπάνης και διάθεση

πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρου

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

72.                              33375/314 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του   Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου στις 26-03-2019 .

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

73.                              41667/404 Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

74.                              38017/9162  

Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση

πίστωσης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

75.                              40678/9586 Έγκριση δαπάνης και διάθεση

πίστωσης για την  πληρωμή  έργων.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

76.                              38228/9197       Έγκριση πραγματοποίησης και

έγκριση δαπάνης και διάθεσης

πίστωσης ποσού για την

παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης  εκπαιδευτικής

επίσκεψης  μαθητών της Γ ‘

Λυκείου του Γενικού Λυκείου Τεγέας   στη Ρώμη  κατά το χρονικό

διάστημα 18-22.02.2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

77.                              38851/9299                Έγκριση πραγματοποίησης και

έγκριση δαπάνης και διάθεσης

πίστωσης ποσού  για την

παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης Πολιτιστικής εκδήλωσης  που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια

Πελοποννήσου με  τον Σύλλογο

Πολυτέκνων Μεγαλόπολης και

περιχώρων , το  Σάββατο 16.02.2019, στην Μεγαλόπολη .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

78.                              34426/8236                Έγκριση πραγματοποίησης και

έγκριση δαπάνης και διάθεσης

πίστωσης ποσού  για την

παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης  εκπαιδευτικής  

επίσκεψης  μαθητών της Γ ‘ Λυκείου

του 4ου Γενικού Λυκείου Τρίπολης   στην Θεσσαλονίκη  κατά το χρονικό

διάστημα 18-22.02.2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

79.                              331938/79449 Έγκριση πρακτικού υλικών προς καταστροφή (ανακύκλωση) της

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας

Πελοποννήσου.

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

80.                              44318/10446 Έγκριση παράτασης υποβολής

προσφορών και αλλαγή

ημερομηνίας διενέργειας για το

Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό

προμήθειας τροφίμων και ειδών

βασικής υλικής συνδρομής για τις

ανάγκες του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Επισιτιστικής και

βασικής υλικής συνδρομής για το

ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας

απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) των

κοινωνικών συμπράξεων

των Π.Ε. Αργολίδας,

Λακωνίας και Μεσσηνίας της

Περιφέρειας Πελοποννήσου με

κρΙτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά αποκλειστικά

βάσει τιμής.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

81.                              29137/7045                      Έγκριση πραγματοποίησης και

έγκριση δαπάνης και διάθεσης

πίστωσης ποσού  για την κάλυψη

δαπανών διοργάνωσης αγώνα

ορεινής ποδηλασίας στο Άλσος

Παναρκάδων από την ΑΕΚ

Τρίπολης – Τμήμα

Αγωνιστικής Ποδηλασίας, την

Κυριακή 24.03.2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

82.                              41942/9856                      Έγκριση πραγματοποίησης και

έγκριση δαπάνης και διάθεσης

πίστωσης ποσού για την

παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης Πολιτιστικής

εκδήλωσης από τον

Προοδευτικό Αθλητικό Όμιλο

Κανδήλας, την Δευτέρα 25.02.2019, στην Κανδήλα Αρκαδίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

83.                              40661/9579 Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Πίστωσης  για την πληρωμή έργου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

84.                              43256/10103 Έγκριση Απόφασης

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

85.                              43259/10106 Έγκριση Απόφασης

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

86.                              43258/10105 Έγκριση Απόφασης

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

87.                              38695/9283

 

Έγκριση Απόφασης

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

88.                              39653/9381 Έγκριση Απόφασης

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

89.                              47070/11010 Έγκριση Απόφασης

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

90.                              46146/10786 Έγκριση ανάθεσης σχετικά με την υλοποίηση έργου με τίτλο «Περιδιαβαίνοντας τους ιερούς δρόμους της Αρκαδίας», η ένταξη του οποίου έγινε κατόπιν της 568/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με ΑΔΑ ΨΡ3Ψ7Λ1-ΞΜ4 με θέμα «Έγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Αρκαδίας έτους 2018».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

 

91.                              5804/1381 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ανεξόφλητων τιμολογίων.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

92.                              346521/82695 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση έργου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

93.                              31986/7736 Α)Έγκριση σκοπιμότητας δέσμευσης πίστωσης  και των όρων  της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου 3 (Νομικός Σύμβουλος) του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ.

Β) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών και ενστάσεων.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

94.                                Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Βερολίνο, που θα διεξαχθεί από  6 έως 10 Μαρτίου 2019 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

95.                                Έγκριση διάθεσης πίστωσης  εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (198.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%, για το έργο με τίτλο:  «Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων Βουτιάνων στη Χ.Θ. 5+500»

2. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/ 2016.

3. Συγκρότηση Επιτροπής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

96.                                Έγκριση διάθεσης πίστωσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%, για το έργο με τίτλο:   «Επείγουσες Ερευνητικές Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις περιοχής κατολισθητικών φαινομένων στην Π.Ε. Αρκαδίας, μετά των εργαστηριακών δοκιμών»

2. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/ 2016.

3. Συγκρότηση Επιτροπής

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

97.                                 Έγκριση διάθεσης πίστωσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%, για το έργο με τίτλο:   «Επείγουσες Ερευνητικές Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις περιοχής κατολισθητικών φαινομένων  στις Π.Ε. Μεσσηνίας και Λακωνίας, μετά των εργαστηριακών δοκιμών»

2. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/ 2016.

3. Συγκρότηση Επιτροπής

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

98.                                 Έγκριση διάθεσης πίστωσης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%, για τη μελέτη με τίτλο:  «Μελέτες αποκατάστασης κατολισθήσεων Π.Ε. Αρκαδίας»

2. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/ 2016.

3. Συγκρότηση Επιτροπής

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

99.                                Έγκριση διάθεσης πίστωσης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον ΦΠΑ 24%, για τη μελέτη με τίτλο:  «Μελέτες αποκατάστασης κατολισθήσεων Π.Ε.  Μεσσηνίας»

2. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/ 2016.

3. Συγκρότηση Επιτροπής

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

100.                           Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, των τευχών δημοπράτησης και συγκρότησης Επιτροπών: α) διενέργειας – αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού και β) αξιολόγησης ενστάσεων, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

101.                           Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, των τευχών δημοπράτησης και συγκρότησης Επιτροπών: α) διενέργειας – αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού και β) αξιολόγησης ενστάσεων, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΗΡΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

102.                           Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για την επισκευή – συντήρηση τμημάτων αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βουτσίου Δήμου Γορτυνίας”

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top