Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ για το έργο “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες”

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες» που χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ ΣΑ2016ΕΠ02610019 Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» ΟΠΣ 5001901 και Προϋπολογισμού 26.585,60 € με ΦΠΑ.

Δείτε την Διακήρυξη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top