Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου” και προϋπολογισμού 74.200,00 € με ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 350634 18PROC004233385 2018-12-19

020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 350722 ΨΔ7Θ7Λ1-33Δ 18PROC004233107

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top