Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                      

    ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                             ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ              

Ημερομηνία

Ημέρα Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ψαρών 15, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131

14/11/ 2017 Τρίτη 15:00

Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού

Τμήμα Γραμματείας

       

  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                           ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία

 

Ημέρα

 

Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ψαρών 15, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131

15/11/2017 Τετάρτη 11:00 π.μ. *

Αίθουσα Π. Φωτέας ( 4ος όροφος )

 

* Την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από ώρας 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ.

 

Ακολουθούν το αρχείο της Διακήρυξης σε μορφή .pdf και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc) τα υπόλοιπα αρχεία:

  Διακήρυξη

–  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

–  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

–  Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top