∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης πριν από τη συγκρότηση γνωµοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/16 για την εκτέλεση του εργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΠ. Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠ. Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ)», µε κωδικό 2020ΕΠ02600004 της από το Π∆Ε 2020- ΣΑΕΠ026 ΤΡΟΠ.0 προϋπολογισµού 400.000 € (µε ΦΠΑ).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε
ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την
εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ
8ΗΣ ΕΠ. Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠ. Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ)»,, µε κωδικό 2020ΕΠ52600004 της Π∆Ε-ΣΑΕΠ 526 προϋπολογισµού 400.000 € (µε
ΦΠΑ).
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top