Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   24/05/2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30   π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Καεάστε το αρχείο εδώ

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,   18/05/2018

                           Αρ. Πρωτ : 128755/31169

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   24/05/2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30   π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε ΑΡ. ΠΡΩΤ                                                      ΘΕΜΑΤΑ
1.       ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 131822/20094 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης  για την υλοποίηση της πρότασης της ΠΕ Αργολίδας “Δρόμοι Πολιτισμού Αργολίδας – Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης εκδηλώσεων πολιτισμού και αθλητισμού στην Αργολίδα” π/υ 180.000 ευρώ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ , ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

2.         125309/19072 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ» , π/υ: μελέτης 950.000,00€ και Αναδόχου Β. ΤΑΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ‘’ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ’’

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.         125907/19194 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 348.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),ΠΔΕ  2013ΕΠ02600005 CPV: 45233120-6

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.         111883/16906 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ (ΣΥΜΒΟΛΗ Ε10) Εκτιμώμενης αξίας 168.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),ΠΔΕ  2014ΕΠ52600005 Με Συστημικό κωδικό 73109.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.         126015/19231 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΡΙΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.         113511/17196 Έγκριση  πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019) , ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 10(ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ) π/υ: 1.835.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2017ΕΠ52600011) ΣΥΣΤ. ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ: 71144.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.         111726/16886 Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών & προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας & του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                         

8.         121199/18425 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τις ανάγκες Δ/νσεων της ΠΕΑ.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

9.         120138/18280 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης αποζημίωσης εποχικού προσωπικού Π.Ε. Αργολίδας για τις ανάγκες εφαρμογής του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς σε βάρος των πιστώσεων οικ. έτους 2018.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

10.       129298/19691 Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018 στα εξεταστικά κέντρα.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        

11.     110471/16643 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ:  Συντήρηση Τμημάτων Επ. Ο. Νο 24 (Τμήμα Μαλανδρένι-Στέρνα) Εκτιμώμενης αξίας 438.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),  ΣΑΕΠ526 ΠΔΕ2014ΕΠ52600005,CPV: 45233120-6.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

12.    111623/16856 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης «Προσωρινού αναδόχου» για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ Ε.Ο. 70 ( Άργος – Ναύπλιο) – ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ με π/υ: 300.000,00€ και κωδ: 2014ΕΠ5260005. εξ αναβολής

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

13.    110471/16643 Έγκριση διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Επ. Νο 24 ( ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙ-ΣΤΕΡΝΑ) Εκτιμώμενης αξίας 438.000€ ( με ΦΠΑ) , ΣΑΕΠ526ΠΔΕ2014ΕΠ52600005 CPV: 45233120-6

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εξ αναβολής

14.   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 121526/23477 Έγκριση  πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών (ΤΕΥΔ) του έργου : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ’ π/υ: 50.000,00€ και ανάδειξη οριστικού μειοδότη.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

15.    121548/23481 Έγκριση Της μελέτης των συμβατικών τευχών την ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 και ορισμού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΕΙΟΥ» π/υ: 24.400,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

16.    128896/24860 Έγκριση τευχών και όρων Δημοπράτησης, Δημοπράτηση και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ» π/υ: 960.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17.     128912/24866 Έγκριση τευχών και όρων Δημοπράτησης, Δημοπράτηση και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΙΝΟΥ» π/υ: 240.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18.     121701/23502 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας (προμήθεια ηλεκτρονικών θερμομέτρων, ειδών ατομικής προστασίας του συνεργείου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας κλπ)

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        

19.    123195/23772 Έγκριση για την πληρωμή εκκρεμών υποχρεώσεων οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Κορινθίας και για την πληρωμή δαπανών οικ. έτους 2018.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

20.    121674/23436 Έγκριση ανάθεσης της δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκέριζας την 01-06-2018 στη Βουλή των Ελλήνων

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        

21.    126270/24360 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας. ( συντήρηση και επισκευή συσκευών UPS, κλπ)

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        

22.   ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2652/555 Έγκριση της διαδικασίας , των τευχών δημοπράτησης καθώς και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: « Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη του φακέλου και τευχών δημοπράτησης για την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του έργου : Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν4412/2016 (συνοπτικός διαγωνισμός)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

23.    129089/19259 Έγκριση ανάθεσης για την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας για την συνδιοργάνωση της Π.Ε Λακωνίας με το Γραφείο Συμβούλου Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Λακωνίας Επιστημονικής Ημερίδας της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας στις 6/6/2018 στη Σπάρτη.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

24.     129101/19260 Έγκριση ανάθεσης για την κάλυψη δαπανών ηχητικού εξοπλισμού και παράθεσης γεύματος για την συνδιοργάνωση της Π.Ε Λακωνίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας εκδηλώσεων στα πλαίσια εγκαινίων του έργου αποκατάστασης του Φάρου της Μονεμβασιάς στις 30/05/2018.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

25.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 25894 Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» π/υ: 9.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

26.    25649 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας της εργασίας : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΒΕΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΩΛΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΩΝΗΣ»π/υ:15.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

27.    26818 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου  : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» π/υ:130.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

28.     26820 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου  : «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠ. ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ –ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ» π/υ:245.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

29.     24082 Λήψη απόφασης επί απόψεων Επιτροπής διαγωνισμού για έγκριση και ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» π/υ: 74.400€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30.     26666 Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 82η (ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ –ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΙ) π/υ: κατά τη μελέτη δαπάνης 198.580,64 € πλέον ΦΠΑ 24% (Α/Α 71219 διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του έργου.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

31.     27258 Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ 1Η Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΒΕΡΓΑ)» π/υ: κατά τη μελέτη δαπάνης 120.967,74 € πλέον ΦΠΑ 24% (Α/Α 71798 διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του έργου.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

32.     19044 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8Ης ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗ- ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ- ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ) οκτώ (8) μηνών αρχομένη από την έγκριση της Ο.Ε.  π/υ: 245.000,00€ , Αναδόχου: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

33.     1035 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ( αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης ) και σε κάθε μετ΄ αναβολ΄’η ή ματαίωση δικάσιμο ( υπόθεση Κανδυλάκη)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

34.     26070 Έγκριση Πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών για  τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών , λογισμικού και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        

35.    25849 Έγκριση Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        

36.     26374 Λήψη απόφασης σχετικά με το από 03-05-2018 υποβληθέν υπόμνημα της εταιρείας ΄΄ ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε.’’ (Διαγωνισμός ΤΕΒΑ)

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        

37.     24807 Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

38.     27265 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης και δαπάνης στα πλαίσια διενέργειας διαγωνισμού καθαρισμού  των κτιρίων της Π.Ε. Μεσσηνίας , για δύο έτη , με δικαίωμα παράτασης για έξι μήνες.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

39.     27883 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της υπ΄ αριθ. 2/2017 διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) στη Μεσσηνία.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

40.   ΑΡΚΑΔΙΑΣ 123213/29614 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΠΑΛΑΣ ΑΚΟΒΟΥ πρ/σμού 300.000,00 € ( με ΦΠΑ ), Πιστώσεις: 4ο ΕΑΠ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

41.     59965/13849 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( ΦΑΣΗ B΄), ανάδειξη οριστικού   μειοδότη και κατακύρωση του έργου:

«Προσωρινή αντιπλημμυρική προστασία διάβρωσης δρόμου που συμβάλλει στην Παλαιά Εθνική Οδό Τρίπολης – Πύργου στο ύψος της παλαιάς γέφυρας Τουμπιτσίου»

πρ/σμού 80.000,00 € (με αναθεώρηση & ΦΠΑ),

χρηματοδότησης: ΠΔΕ/ ΣΑΕΠ 526

αρ. έργου: 2014ΕΠ52600027

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

42.     125265/30129 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης του έργου :

«  ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΑΛΩ – ΚΟΚΚΟΡΑ – ΚΑΚΚΟΥΡΕΙΚΑ   »

Προϋπολογισμού   200.000  €       από πιστώσεις  2014ΕΠ52600012   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

43.       125213/1112 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρου Αθηνών κας Ε. Ντούγια.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

44.    128117/31033  Έγκριση  ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

45.    128112/31028 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης για τις ανάγκες των γραφείων των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

46.    128121/31034 Έγκριση προμήθειας μελανιών εκτυπωτών εκτός πίνακα διακήρυξης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

47.    128777/31175 Έγκριση  ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, εργαλείων, υλικών κλπ, και την παροχή υπηρεσιών, προς επισκευή βλαβών των αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου (ΜΕ), για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

48.     Δ.Υ. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Ναυτική Ημέρα, στο Μπουργκάς (Βουλγαρία).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

49.    130634/31640 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες εκτέλεσης έργου.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

50.    130440/655 Έγκριση εκτός έδρας μετάβασης Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Άγγελου Παπαγγελόπουλου στην Catania της Ιταλίας για το 3ο συνέδριο της EUSAIR.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top