ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Δείτε το αρχείο εδώ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  28/09/2018

                       Αρ. Πρωτ : 253295/60907

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  4/10/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.:30  π.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.                                 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 250732/38685 Έγκριση: 1) τεχνικής μελέτης εργασιών, 2)  της ανάθεσης και 3) του ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: « Αντιπλημμυρικά Έργα Νομού Αργολίδας-Υποέργο « Εργασίες Καθαρισμού Χειμάρρου Ινάχου (Στέρνα –Τσιρίστρα & Στέρνα-Καπαρέλι», προϋπ/σμού 24.000,00 €, πίστωση ΠΔΕ ΣΑΕ 526 .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.                                   250540/38660 Έγκριση: 1) τεχνικής μελέτης εργασιών, 2)  της ανάθεσης και 3) του ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: « Αντιπλημμυρικά Έργα Νομού Αργολίδας-Υποέργο « Εργασίες Καθαρισμού Χειμάρρου Ξηριά (Χούνι-Σπαναίικα-Μερκούρι», προϋπ/σμού 24.200,00 €, πίστωση ΠΔΕ ΣΑΕ 526 .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.                                   223463/34434 Έγκριση: 1) διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4 ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙ –ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ)» Εκτιμώμενης Αξίας : 742.200,00€( με το ΦΠΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2014ΕΠ52600008.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.                                   23893/36160 Έγκριση: 1) διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και λοιπών τευχών για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠ. ΑΡΓΟΥΣ» Εκτιμώμενης Αξίας : 250.0 00,00€( με το ΦΠΑ)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.                                   252173/38916 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τις ανάγκες Δ/νσεων της ΠΕΑ.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

6.                                   244117/37649 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας συσκευών GPS και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

7.                                   252611/39011 Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

8.                                   254073/39217 Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσιών για την  δημιουργία και επιμέλεια δίγλωσσου ενημερωτικού υλικού και προμήθεια υλικού ανάδειξης της Π.Ε. Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

9.                                   250877/38715 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

10.                            ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 252263/49284 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής της επιτροπής ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ στις ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΥΩΤΙΚΑ & ΜΑΝΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ « με π/υ: 120.000,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

11.                              254131/49675 Έγκριση της δαπάνης που προέκυψε από την εκτέλεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από τον Ιανουάριου έως και τον Μάιο 2018 από τον ανάδοχο «Αθανάσιο Κόλλια».

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

12.                              250204/48868 Μη οριστικοποίηση της Έκπτωσης της Αναδόχου εταιρείας και  Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση, του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 1 (ΠΡΩΤΕΥΟΝ) ΠΕΡΑΧΩΡΑ-ΠΙΣΙΑ-ΣΧΙΝΟΣ-ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗ», Προϋπολογισμού 400.000,00€.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

13.                              ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

1909 Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 279/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

14.                              1932 Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης επί αιτήσεως αναστολής της Αλκυόνης Παπαδάκη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

15.                              55216/254431 Έγκριση Ανάθεσης και προμήθειας αλκαλικών μπαταριών για τα GPS που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας.

ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

16.                            ΑΡΚΑΔΙΑΣ 247926/59811 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :

                        «  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  »

Προϋπολογισμού   50.000  €       από πιστώσεις  2017ΕΠ52600006

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17.                              248522/59913 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :

                        «  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  »

Προϋπολογισμού   50.000  €       από πιστώσεις  2017ΕΠ52600006

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18.                              250906/60388 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου :

«  ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   »

Προϋπολογισμού   120.000  €       από πιστώσεις  ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600027

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

19.                              255119/61286 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού , τευχών  και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου :

«  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΣΤΡΟΥΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»

Προϋπολογισμού   270.000  €       από πιστώσεις  ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600011

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

20.                              250865/60382 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ»  Προϋπολογισμού: 50.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ526

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

21.                              250888/60384   Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»  Προϋπολογισμού:15.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ526.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

22.                              251631/60556 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου :

                        «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΙΔΙΑΚΙ – ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙ       »

Προϋπολογισμού   200.000  €       από πιστώσεις  ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600001

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

23.                              243650/58814 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ( 1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ) και λήψη απόφασης περί  επανάληψης δημοπράτησης του έργου:

« Συντήρηση και βελτίωση επαρχιακής οδού Αγ. Πέτρος – Άστρος »

με συστημικό κωδικό 73761

πρ/σμού 1.500.000,00 € ( με ΦΠΑ ),

Πιστώσεις: ΠΔΕ / 2017ΕΠ8260000

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

24.                              254343/61173  Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης – βελτίωσης επαρχιακής οδού από διασταύρωση Καμπέας προς Βαλτεσινίκο»  Προϋπολογισμού: 60.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

25.                              254610/61218 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου :

«  ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ     »

Προϋπολογισμού   1.200.000  €       από πιστώσεις  2014ΕΠ02600005

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

26.                              254359/61181 Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας & Κατακύρωση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧ. ΔΡΟΜΟ ΓΑΡΕΑ – ΜΑΥΡΙΚΙ» Προϋπολογισμού: 24.800,00  €  με ΦΠΑ από πιστώσεις 2014ΕΠ52600001

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

27.                              255223/61307 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ »  προϋπολογισμού 250.000,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 526

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

28.  ΕΔΡΑΣ 249146/57082 Έγκριση Οριστικής  παραλαβής της Μελέτης:

              ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ – ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ, ΤΜΗΜΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ» Κωδικός μελέτης 2007 ΜΠ 0263 0004

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

29.                              v253575/60970 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης εκπροσώπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη συμμετοχή στην 46η  Γενική Συνέλευση του Δικτύου Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), που θα πραγματοποιηθεί στη πόλη Φουνσάλ (Funchal) της Πορτογαλίας (17 έως 19 Οκτωβρίου 2018).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

30.                              87080/20531   Έγκριση πραγματοποίησης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την διάσωση, ανάδειξη και διάδοση παραδοσιακών τσακώνικων τραγουδιών και ακουσμάτων μέσω καταγραφής και ηχογράφησης σε ηλεκτρονική μορφή cd, σε κοινή συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον Σύλλογο

 των απανταχού Μελανιωτών «Η ΤΣΑΚΩΝΙΑ» Π. Μέλανα.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

31.                              254764/61234 Έγκριση του από 26-09-2018 Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με συστημικό κωδικό 74859: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ», προϋπολογισμού 5.050.000,00 €, αρ. έργου Π.Δ.Ε.: 2018ΕΠ02610009

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

32.                              254757/61232 Έγκριση του από 26-09-2018 Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με συστημικό κωδικό 74855: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+600 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 7+770,53», προϋπολογισμού 6.500.000,00 €, αρ. έργου Π.Δ.Ε.: 2018ΕΠ02610007.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

33.                              242062/58468 Έγκριση του από 07-09-2018 Πρακτικού στο Στάδιο Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με συστημικό κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 75355: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑ – ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+250 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+400», προϋπολογισμού 144.000,00 €, χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. / ΣΑΕΠ 526, αρ. έργου 2014ΕΠ52600019 (20o υποέργο)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

34.                              250996/60402 Έγκριση του από 18-09-2018 Πρακτικού στο Στάδιο Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με συστημικό κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 75151: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ», προϋπολογισμού 1.130.000,00 €, χρηματοδότησης: α) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΠΕ Δυτικής Αττικής: Ε.Φ./Κ.Α.Ε.: 06.072.97810601501 και β) από το Π.Δ.Ε. / ΣΑΕΠ 026: 2013ΕΠ02600002 (13o υποέργο)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

35.                              6 Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την εξέταση της ένστασης της κας Μαρκετάκη Ειρήνης κατά του πίνακα επιτυχόντων διαδικασίας πρόσληψης διοικητικών με σύμβαση ορισμένου χρόνου του ΤΟΕΒ Τρινάσου του Δήμου Ευρώτα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

36.                              255310/61330 Ορισμός δικηγόρου, για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις αριθμ. ΚΛ705/26.06.2018 και ΚΛ709/26.06.2018 κλήσεις του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, με τις οποίες ορίζεται δικάσιμος η 09.10.2018, καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση .

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

37.                              255822/2006

 

Διαπραγμάτευση αμοιβής δικηγόρου

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

38.                              255703/61435 Έγκριση πραγματοποίησης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης ποδοσφαιρικού τουρνουά από τον Πανθυρεατικό Αθλητικό Όμιλο Άστρους για την ενίσχυση και προώθηση του αθλήματος του Ποδοσφαίρου αλλά και την ανάδειξη των πολιτιστικών δυνατοτήτων που καλλιεργούνται μέσα από τον αθλητισμό

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

39.                              255673/61424 Έγκριση πραγματοποίησης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την κάλυψη διοργάνωσης τουρνουά καλαθοσφαίρισης, το Σάββατο 27.10.2018 στο ΔΑΚ Τρίπολης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

40.                              255659/61417 Έγκριση πραγματοποίησης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την κάλυψη διοργάνωσης αγώνων Ορεινής ποδηλασίας “Enduro Greek Series”, στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας κατά το χρονικό διάστημα 20-21 Οκτωβρίου 2018 – «Arcadian Shepherds Enduro».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

 

41.                              257245 / 61692 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης, για το έργο με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» , προϋπολογισμού: 1.500.000,00€

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

42.                                Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ –ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» π/υ 74.400,00€

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top