24 Ιουνίου, 2020

Επικαιροποίηση – Διεύρυνση Μητρώου Συνεργατών

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., στo πλαίσιo έργων, μελετών, υπηρεσιών, προγραμμάτων που διαχειρίζεται προχωρά στην επικαιροποίηση-διεύρυνση του μητρώου συνεργατών. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 32 ΜΟΛΑΟΙ-ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 36 ΕΛΑΙΑ-ΑΣΩΠΟΣ-ΔΑΙΜΟΝΙΑ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.  Λακωνίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την

Scroll to Top