15 Νοεμβρίου, 2021

Τροποποίηση της αριθμ.335298/15-10-2021/ ΑΔΑ:6ΝΧ47Λ1-ΖΔ3 απόφασης ανασυγκρότησης Επιτροπών Κρατικής Αρωγής

Τροποποίηση της αριθμ.335298/15-10-2021/ ΑΔΑ:6ΝΧ47Λ1-ΖΔ3 απόφασης ανασυγκρότησης Επιτροπών Κρατικής Αρωγής άρθρου 16 του Ν.4797/2021 για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις

Scroll to Top