30 Ιουνίου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου / Π.Ε. Αρκαδίας (αριθμ.πρωτ.:148453/06.05.2022 και ΑΔΑ: Ω8ΤΤ7Λ1-ΤΥΘ) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Scroll to Top