11 Νοεμβρίου, 2022

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”, με προϋπολογισμό 154.909,54 €

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5.ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7.espd-request-v2 5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Scroll to Top