12 Δεκεμβρίου, 2022

GreenBuilding

Τυνησία – Συνεδριάσεις GREENBUILDING

Κατά το χρονικό διάστημα από 21/11/2022 έως 23/11/2022 πραγματοποιήθηκαν στην Τυνησία οι παρακάτω συνεδριάσεις του έργου GREENBUILDING, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENI CBC

Ανακοίνωση Πρόσληψης εποχικού προσωπικού ΙΔΟΧ, ενός Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Κορινθίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ-4

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Προεκτιμώμενη αμοιβή 482.304,84 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) (ή 598.058,00 € με ΦΠΑ) CPV: 71320000-7 1-5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εθνικο κομβοι αδα ΑΔΑΜ 2-6 δημοσιευμένη προκήρυξη 2022-OJS239-689350-el

Scroll to Top