2ος ηλεκτρονικός, ανοιχτός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Αργολίδας

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει 2ο ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στο Νομό Αργολίδας», συνολικού προϋπολογισμού 62.503,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται από τρία (3) Τμήματα, για κάθε ένα από τα οποία μπορεί να δοθεί ξεχωριστή προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή και περισσότερα Τμήματα καθώς και για όλα τα Τμήματα. (CPV 77100000)

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε την Περίληψη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top