Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10-11-2023 έως και 20-11-2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, Παρ. Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου, Τ.Κ. 21100, Ναύπλιο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Κοράλλη Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 27523-60347)

Δείτε την Ανακοίνωση

Δείτε το έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ

Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Δείτε το Παράρτημα ΗΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top