Ανάρτηση περίληψης πράξης επιβολής προστίμου Π.Ε. Αργολίδας

Με την υπ’ αρ. 307068/08-09-2023 απόφαση, επεβλήθη στην επιχείρηση, με επωνυμία «Κ. ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΚΑΜΠΙΝΚ “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”», Ίρια Ναυπλίας, με Α.Φ.Μ. 093472785, Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ χρηματικό πρόστιμο ύψους 1500,00€(χιλίων πεντακοσίων Ευρώ) υπέρ του Δημοσίου, επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 29/08/2023 από αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η έλλειψη δυνατότητας αποδοχής πληρωμών με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής κατά παράβαση του άρθρου 65 του ν.4446/16 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» Υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα» (ΦΕΚ240/Α/22-12-2016) όπως ισχύει και της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (ΦΕΚ 1445/Β/27-4-2017) όπως ισχύει.

Δείτε την περίληψη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top