Περίληψη Διακήρυξης – Αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.Ε. Μεγαλόπολης και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

Τρίπολη,     29-06-2020

 

Αρ. Πρωτ. : 146485/36395/οικ

 

 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.E. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» 

 

«Πελοπόννησος 2014-2020»

2019ΕΠ02610018            

 

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.E. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»,  προϋπολογισμού 550.000,00 €.

Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες έργων Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών & Οδοποιίας με δαπάνη εργασιών 324.186,73 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 58.353,61 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 57.381,05 €,  που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, κόστος απόθεσης υλικών 3.600,00 €, αναθεώρηση στις τιμές ποσού 27,00 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και ΦΠΑ (24%) 106.451,61 €.

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 90860.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 17-07-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών & Οδοποιίας σύμφωνα με την αντίστοιχη εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού μελέτης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.870,00 € και έχει χρόνο ισχύος μέχρι 16-02-2021.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ύψους 10% του ποσού της προσφοράς του (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5041952, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους κατά ποσοστό 20%, Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 0261, κωδικός ενάριθμου 2019ΕΠ02610018.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Προϊσταμένη Αρχή).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top