ΑΣΕΠ – Έκδοση Προκήρυξης 6Κ/2020

Δείτε το ΦΕΚ της Προκήρυξης εδώ

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020
ΑΝ ΑΚΟΙ ΝΩΣ Η
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6Κ/2020
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 6Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
(Φ.Ε.Κ. 28/6.8.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας
χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του
Υπουργείου Υγείας.
Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα ΣΤ΄).
Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής
στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου
2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα
προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση
συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών
αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top