ΑΣΕΠ – Προκήρυξη 2Ε/2020

Δείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Ε/2020
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 24/20-7-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το
άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα Ε΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών στην
ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 25 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 14
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top