Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 38 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ», που βρίσκεται στη θέση «Μάλια Γκλιάτα», της Τ.Κ. Αραχναίου του Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 9 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΣΚΑΛΑΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Ξερόδημα» του Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΦΣΠΗΕ-ΑΚΤΙΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΑΕ θέση Ξερόδημα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια σχ. έτους 2018-2019 του παρακάτω Πίνακα του παραρτήματος Ι. Ο συνολικός προϋπολογισμός των

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ για το έργο “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες”

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Κέντρο Δημιουργικής

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 627/2018 ΑΔΑ: 7ΔΑΝ7Λ1-ΞΧΗ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΡΙΩΝ». Εκτιμώμενης αξίας 540.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 435.483,87€ (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Περίληψη Προκήρυξης

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15,35 MW (11 Χ 0,85 MW + 3 X 2 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ», που βρίσκεται στη θέση «Κούκουρα» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., ενιαίας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρείας: «ΑΓΝΟΥΝΤΑ Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Μεγάλη Βάλη», της Τ.Κ. Νέας Επιδαύρου, του Δήμου Επιδαύρου, της Π.Ε. Αργολίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΓΝΟΥΝΤΑ Ε.Π.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 730/04-04-2018 ΑΔΑ: ΩΕΝ47Λ1-Α70 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ προκήρυξης

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει Διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων για το έργο: «προμήθεια ειδών βρεφικών τροφών, ελαιολάδου, ειδών κρεοπωλείου, ειδών παντοπωλείου, οπωροκηπευτικών και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) στην Αργολίδα» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για τα είδη Βασικής υλικής συνδρομής, παιδικές και βρεφικές τροφές και παντοπωλείου και μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα είδη κρεοπωλείου και ελαιόλαδο). Ο διαγωνισμός αποτελείται από είκοσι πέντε (25) Τμήματα, για κάθε ένα από τα οποία μπορεί να δοθεί ξεχωριστή προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή και περισσότερα Τμήματα (είδη) καθώς και για όλα τα Τμήματα (είδη). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη εκτιμάται συνολικά, στο ποσό των 493.372,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV: 33711430-0, 33711610-6, 39831200-8, 39831300-9, 39832000-3, 33711710-7, 33711720-0, 15884000-8, 15511700-0, 15511600-9, 15111200-1, 15113000-3, 15411110-6, 03221210-1, 03212211-2, 15540000-5, 15831200-4, 15851100-9, 15331425-2, 15511600-9, 15612100-2, 03211300-6, 15831600-8, 15861000-1).

Διακήρυξη ΤΕΒΑ Π.Ε. Αργολίδας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διακήρυξης Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας espd-request Απάντηση σε ερώτημα οικονομικού φορέα

Scroll to Top