Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 7.778.029,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στο Νομό Αργολίδας».

Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, άνω των ορίων διαγωνισμό για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «MOSIA PR – 1405254», που βρίσκεται στη θέση “Ύψωμα Μαυροβούνι”, πλησίον Τ.Κ. Καστανιάς, Δήμου Σικυωνίων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: COSMOTE_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λατομείο αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής “Κοκκινόβραχος” Δήμου Καλαμάτας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Λατομείο αδρανών υλικών θεση Κοκκινόβραχος (Τμήμα Τσακώνα-Καλαμάτα) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου-Πάτρας (από Χ.Θ. 47+000 έως Χ.Θ. 132+000), ως προς την εφαρμογή συστήματος ασύρματης επικοινωνίας (GSMR) και συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης (ETCS Level-1

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Σιδηροδρομική Γραμμή Κορίνθου-Πάτρας – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δελτίο Τύπου για ΔΑΝΟΜΗ TEBA Μαρτίου 2018 Π.Ε. Αργολίδας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, η οποία υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 390/1-03-2018 ΑΔΑ: ΩΙ1Π7Λ1-ΘΡΞ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(2017-2019)ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 10 (ΙΣΘΜΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ)».Εκτιμώμενης αξίας 1.835.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό: 1.478.618,41 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Scroll to Top