ΥΠΟΕΡΓΟ 5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Π.Ε. Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: 1823/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΨΛ7Λ1-2Β9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του

Scroll to Top