ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Αργολίδας

Η Επιτροπή «Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκμίσθωση Ιχθυοτρόφων Υδάτων»
που ορίστηκε με την ΑΠ: 332857/14-10-21 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Αργολίδας, που συνεδρίασε στα πλαίσια της διενέργειας Δημοπρασίας για την
«Εκμίσθωση-εκμετάλλευσης του Δημόσιου Ιχθυοτροφείου της λιμνοθάλασσας
Βιβαρίου».
Διαπιστώνει
Ότι ήδη δυνάμει της από 29/10/2021 προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Γ΄
Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, έχει διαταχθεί η αναστολή
εκτελέσεως των :1.με αρ. 1291/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2.της υπ’αριθμ. Πρωτ. 311104/29-9-2021 διακήρυξης
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Αργολίδας, 3. της
υπ’αριθμ. Πρωτ.:120442/20-7-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Δ/κησης Πελ/σου και 4. της με αριθμ. Πρωτ.131729/11-5-2021 απόφασης του
Περιφερειάρχη Πελ/σου. Η παραπάνω διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της
απόφασης του Δικαστηρίου επί της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής.

Δείτε το Δελτίο…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top