Διαγωνισμός Για Ασφαλιστική Κάλυψη Των Υπηρεσιακών Οχημάτων, Φορτηγών Και Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε. Μεσσηνίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών ασφάλισης, να υποβάλουν (ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως) σφραγισμένο φάκελο με έγγραφες οικονομικές προσφορές, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ψαρών 15, 241 31 Καλαμάτα, 4ος όροφος, Γραφείο 429-430, μέχρι τη 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00 μ.μ., για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Μεσσηνίας, από 1.01.2020 έως 31.12.2020, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.000,00€.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το παράρτημα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 4,000.00
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Μεσσηνίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά – εξαρτήματα, Οχήματα: ελαστικά
  • Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
  • Ημ/νία Έκδοσης: Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019
  • ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ7Λ1-9ΤΑ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: οικ. 66909
Scroll to Top