Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Για Την Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Παιδιών Και Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες Από Τον Τόπο Διαμονής Τους Προς Το Ευθύμειο Κέντρο Αποθεραπείας Και Αποκατάστασης Και Αντίστροφα

Η Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες από τον
τόπο διαμονής τους προς το Ευθύμειο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης,
συνολικού προϋπολογισμού 187.380,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται
από τρία (3) Τμήματα, και προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των
Τμημάτων. (CPV 60130000-8)

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 187,380.61
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Κορινθίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Ανάθεση Υπηρεσιών
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
  • ΑΔΑ: ΩΡ2Φ7Λ1-Κ4Γ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: οικ.318474/61961
Scroll to Top