Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

Σας γνωρίζουμε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (τεσσάρων ηλεκτρικών αυτοκινήτων 5 θέσεων & ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου 7 θέσεων) για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», (CPV : 34144900-7), προϋπολογιζόμενου ποσού μέχρι διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή ποσού εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ & τριάντα έξι λεπτών (€ 177.419,36) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , εις βάρος του προαναφερόμενου Ε.Φ. 071 & ΚΑΕ 9752.0003.

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διακήρυξη 1-2021_Προμήθεια 5 H.A. (4 + 1 ΕΠΤΑΘΕΣΙΟ) με ΑΔΑΜ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top