Διακήρυξη 2/2023 ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012189022 2023-02-23) με αριθμό Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 185209 διακήρυξης Παγιδοθεσίας.
Τροποποίηση διακήρυξης Παγιδοθεσιας

Περίληψη παγιδοθέτες Δακοκτονίας 2023

Διακήρυξη Παγιδοθεσίας Δακοκτονίας 2023

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top