Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύμβαση με περιγραφή : Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Διεύθυνση Οικονομικού, μετά από τις αριθμ. 1116/25-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΩΞ7Λ1-8ΧΣ) & 1203 /09-08-2022 (ΑΔΑ:6ΑΩΛ7Λ1-ΜΔ0) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη σύναψη σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 121.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 79411000-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης».
Η παρούσα διακήρυξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 0938).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΥ ΤΕΒΑ 2022 με ΑΔΑ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ__ΣΤΥ ΤΕΒΑ_ΠΕΡ_ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ_ 2022 με ΑΔΑΜ_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top