Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύμβαση με περιγραφή : Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Διεύθυνση Οικονομικού, μετά από τις αριθμ. 1117/25-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΩΞ7Λ1-8ΧΣ) & 1203 /09-08-2022 (ΑΔΑ:6ΑΩΛ7Λ1-ΜΔ0) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 121. Η διαδικασία ανάθεσης διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 109 Α καθώς οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στο πεδίο των κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΜ 2022 με ΑΔΑ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ__ΣΜ ΤΕΒΑ_ΠΕΡ_ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ_2022 με ΑΔΑΜ_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top