Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_730_ΜΕ ΑΔΑΜ

Project_Financial_Proposal_81674 signed

ΕΣΥ_730 signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 730 signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_730 signed

ΤΕΥΔ_730 signed

ΤΕΥΔ_730

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_730 signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_730 signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ_730 signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_730 signed