ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα έτη 2022-2023.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, η οποία θα προκύπτει από ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα έτη 2022-2023, προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (244.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 197.258,06 €).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 174108).

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑ_signed

Διακήρυξη_ΚΑΥΣΙΜΑ 2022-23 με ΑΔΑΜ_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top