ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2022, 2023 και 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας» όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα I, II, III, IV, και V και στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 93.344,40 € χωρίς το ΦΠΑ.

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 2022_2024 με ΑΔΑΜ_signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top