Διακήρυξη Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 80.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (99.820,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ 2019ΕΠ02600000 ΣΑΕΠ 026
CPV: 37415000-0, Αθλητικός Εξοπλισμός

 

Μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη εδώ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με ΑΔΑΜ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top