Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΛΥΚΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΘΩΚΝΙΑΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :
« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΛΥΚΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΘΩΚΝΙΑΣ »

Προϋπολογισμού Μελέτης : Πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( 500.000 € )
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από τον χώρο « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ ) – Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων » της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 204176 και στην ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 13-11-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-11-2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 500 – ΛΥΚΑΙΟ ΘΩΚΝΙΑ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ αδαμ

ΕΕΕΣ pdf

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top