Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο στάδιο Σκάλας του Δήμου Ευρώτα».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΓΗΠΕΔΟ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΓΗΠΕΔΟ ΣΚΑΛΑΣ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη :152.000,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 188.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Κυριακή 22 / 5 / 2022 και ώρα 23:59:59

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την Παρασκευή Παρασκευή Παρασκευή Παρασκευή Παρασκευή Παρασκευή Παρασκευή Παρασκευή 27 / 27 / 27 / 27 / 5 / 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top