Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδων Δήμου Σπάρτης».

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό, κάτω των ορίων, διαγωνισμό για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδων Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού
52.190,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 64.715,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας (CPV : 3160000-2).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top