Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας»,

Κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ( μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ_12_09_2023

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top